Xây dựng hệ thống quản lý xe khách và đặt vé trực tuyến

xây dựng hệ thống quản lý xe khách và đặt vé trực tuyến

Xây dựng hệ thống quản lý xe khách và đặt vé trực tuyến
Xây dựng hệ thống quản lý xe khách và đặt vé trực tuyến

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI............................................................................... 4

1.1.     Cơ sở thực tế và lí do chọn đề tài 5

1.2.     Phát biểu bài toán. 8

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 9

2.1.     Xác định yêu cầu của Hệ thống. 10

2.1.1.          Các chức năng chính và người sử dụng (Tác nhân). 10

2.1.2.          Các yêu cầu phi chức năng. 11

2.2.     Mô tả chức năng của Hệ thống. 12

2.2.1.          Mô tả các chức năng. 12

2.2.2.          Sơ đồ mô tả chức năng tổng thể Hệ thống. 14

2.3.     Xây dựng biểu đồ chức năng Hệ thống (Usercase Diagram). 15

2.3.1.          Usercase mức tổng quát 15

2.3.2.          Usercase mức chi tiết cho từng chức năng. 16

2.4.     Biểu đồ hoạt động của các chức năng chính (Activity Diagram). 20

2.4.1.          Chức năng Đặt vé. 20

2.4.2.          Chức năng Quản lý Vé. 21

2.4.3.          Chức năng Quản lý Lịch trình. 22

2.4.4.          Chức năng Quản lý Xe và Hãng xe. 23

2.4.5.          Chức năng Tìm kiếm (Vé, lịch trình, hãng xe, địa điểm,...). 24

2.5.     Xây dựng biểu đồ quan hệ thực thể. 25

2.5.1.          Xác định các thực thể. 25

2.5.2.          Biểu đồ quan hệ thực thể. 32

2.6.     Biểu đồ tương tác tuần tự cho các chức năng chính. 33

2.6.1.          Tìm kiếm đặt vé. 33

2.6.2.          Đặt vé xe. 33

2.6.3.          Tìm kiếm Vé. 34

2.6.4.          Hủy Vé. 34

2.6.5.          Thêm lịch trình. 35

2.6.6.          Hủy lịch trình. 35

2.6.7.          Thêm xe khách. 36

2.6.8.          Xóa xe khách. 36

2.6.9.          Thêm tài khoản người dùng. 37

2.6.10.       Phân quyền tài khoản người dùng. 37

2.6.11.       Đăng nhập. 38

2.6.12.       Sao lưu và phục hồi dữ liệu. 38

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.. 39

3.1.     Công nghệ sử dụng. 40

3.1.1.          Windows Forms và Ngôn ngữ lập trình C#. 40

3.1.2.          PHP. 42

3.1.3.          HQT CSDL MySQL.. 43

3.2.     Công cụ phát triển. 45

3.2.1.          Microsoft Visual Studio 2010. 45

3.2.2.          Adobe Dreamweaver CS3. 45

3.2.3.          Một số công cụ và Phần mềm phát triển khác. 45

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 46

4.1.     Phần mềm Quản lý Xe khách. 47

4.1.1.          Tổng quan Phần mềm Quản lý. 47

4.1.2.          Chức năng Đăng nhập. 49

4.1.3.          Chức năng Đặt vé xe. 50

4.1.4.          Chức năng Quản lý Vé. 52

4.1.5.          Chức năng Quản lý Hãng xe. 55

4.1.6.          Chức năng Quản lý Tuyến đường. 56

4.1.7.          Chức năng Quản lý Xe khách. 57

4.1.8.          Chức năng Quản lý Lịch trình. 60

4.1.9.          Chức năng Quản trị Người dùng. 62

4.1.10.       Chức năng Sao lưu và phục hồi dữ liệu. 63

4.1.11.       Thống kê Chung. 64

4.2.     Website đặt vé trực tuyến. 65

4.2.1.          Tổng quan Website đặt vé. 65

4.2.2.          Chức năng Tìm kiếm đặt vé. 66

4.2.3.          Chức năng Đặt vé xe. 67

4.2.4.          Chức năng Quản lý vé xe. 68

4.2.5.          Trang tin tức. 69

CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.. 71

5.1.     Các yêu cầu cần thiết khi triển khai Hệ thống. 72

5.2.     Cài đặt Hệ thống. 72

5.2.1.          Cài đặt các phần mềm hỗ trợ. 72

5.2.2.          Cài đặt Phần mềm Hệ thống quản lý. 74

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 78

6.1.     Kết luận. 79

6.2.     Kết quả đạt được. 79

6.2.1.          Về nội dung đề tài 79

6.2.2.          Thuận lợi 80

6.2.3.          Khó khăn. 80

6.2.4.          Các mặt hạn chế. 80

6.3.     Hướng phát triển của đề tài 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 82

PHỤ LỤC   84

Mshare ( Tôc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí