WP Team Display v1.3.15 - The Organization Chart WordPress Plugin

WP Team Display v1.3.15 - The Organization Chart WordPress Plugin

WP Team Display v1.3.15 - The Organization Chart WordPress Plugin
WP Team Display v1.3.15 - The Organization Chart WordPress Plugin

WP Team display is a WordPress plugin that helps you to create organization chart easily. Create and manage organization chart from any WordPress editor. Just open a lightbox using an editor button and start drawing your organization chart. Upload member pictures, organize them, pickup a theme and insert the organization chart in your content. You can also add a working position, name and description for each person. Members photo can be cropped and updated with drag’n drop too. Order and reuse existing member from a organization chart with a simple click. Stop building organization chart with complex HTML/CSS and use WP Team display to show how your team rocks!

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí