Woo Floating Cart

Woo Floating Cart ,Woo Floating Cart v1.6.9,Woo Floating Cart v2.1.3,Woo Floating Cart v2.2.2

Woo Floating Cart

An Interactive Floating Cart for WooCommerce that slides in when the user decides to buy an item. Fully customizable right from WordPress Customizer with Live Preview. Products, quantities and prices are updated instantly via Ajax.

Google Driver   |  |   MegaNZ

WOO FLOATING CART V1.6.5

Google Driver   |  |   MegaNZ

Woo Floating Cart v1.6.9

Google Driver   |  |   MegaNZ

Woo Floating Cart v2.1.3

Google Driver   |  |   MegaNZ

Woo Floating Cart v2.2.2

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí