VamShop 2 eCommerce CMS

VamShop 2 eCommerce CMS

VamShop 2 eCommerce CMS
 1. jQuery updated to the current version 3.4.1.
 2. TinyMCE updated to the current version 5.0.11.
 3. Image Responsive FileManager updated to the current version 9.14.0.
 4. CSS Enhancements at admin side.
 5. jQuery scrollToTop add to the admin side.
 6. Product Attributes added to the product listing templates.
 7. +/- quantity buttons added to the product listing templates.
 8. Canonical tag fixes.
 9. New product tiles html templates.
 10. Spacing and align enhancements added to default theme.
 11. Breacrumbs fixes.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí