Travel Instagram Templates

Travel Instagram Templates

Travel Instagram Templates

Travel Instagram Templates 2961539

– 1.13 PSD File

– 2.Smart Object ( Easy to put your image )

– Double Click on “image layer” (click twice layer icon on image grup)

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí