TRAINING MANAGER - ULTIMATE TRAINING / COACHING / LEARNING CENTER MANAGEMENT SYSTEM

TRAINING MANAGER - ULTIMATE TRAINING / COACHING / LEARNING CENTER MANAGEMENT SYSTEM

TRAINING MANAGER - ULTIMATE TRAINING / COACHING / LEARNING CENTER MANAGEMENT SYSTEM

Training Manager – Ultimate Training / Coaching / Learning Center Management System

Ultimate Management System for any kind of

 1. Training Center
 2. Coaching Center
 3. Learning Institute

Features

 1. Course Management
 2. Batch Management
 3. Student Management
 4. Instructor Management
 5. Employee Management
 6. Student Attendence Management
 7. Staff Attendence management
 8. Routine Management
 9. Event Management
 10. Payment Management
 11. Invoicing.
 12. Expense Management
 13. Date To date Payment Reporting
 14. Date to Date Expense Report
 15. Date to Date Full financial report
 16. Task Management
 17. Notice Management
 18. Dynamic settings.
 19. Change currency settings.
 20. Esay language translation by user.
 21. Use online.
 22. Device responsive
 23. Informative Dashboard etc.

Training Manager - Ultimate Training / Coaching / Learning Center Management System - 1

 

Frontend Demo: http://demotraining.codearistos.net/frontend

Backend Demo: http://demotraining.codearistos.net/

Admin

Demo user: admin@example.com
Password: 12345

 

Student

Demo user: student@example.com
Password: 12345

 

Instructor

Demo user: instructor@example.com
Password: 12345

 

Employee

Demo user: employee@example.com
Password: 12345

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí