TASKLY – Project Management Tool

TASKLY – Project Management Tool

TASKLY – Project Management Tool
TASKLY – Project Management Tool

Taskly is a perfect tool to fulfill all your project management needs. Its a highly effective tool to improvise your business operations if you’re an organization handling various projects. Its simple yet efficient layout will make managing projects easier than before.

Demo

Url : Demo Link
Login : admin@example.com / 12345678

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí