Swerds Caps - Graffiti Style Typeface

Swerds Caps - Graffiti Style Typeface

Swerds Caps - Graffiti Style Typeface
Swerds Caps - Graffiti Style Typeface

Introducing of our new product the name is Swerds Caps Graffiti Style Typeface. Swerds Caps inspired by graffiti style with a fun theme very good for graffity poster, Hip Hop Music, automotive, car poster etc

MULTILINGUAL ACCENT :

ŽžŠŒšŸÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝßàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüýÿ

FEATURES :

  • Uppercase
  • Lowercase
  • Number
  • Punctuation
  • Multilingual
  • PUA Encode
  • Opentype

FILES INCLUDED :

  • Swerds Caps. Otf
  • Swerds Caps. Ttf

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí