Smoke effect Photoshop Overlays

Smoke effect Photoshop Overlays

Smoke effect Photoshop Overlays

“Smoke effect Photoshop Overlays” INCLUDES:

• 30 Smoke Overlays

• High Resolution (up to 6000*4000px 300 dpi)

• File Type - PNG

• Photoshop Overlays compatible with Photoshop CS3 – CC2017

• Fully compatible with JPG, TIFF, PNG and RAW Images (All Formats)

• Work on Mac and PC

• Lifetime FREE Product Updates

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí