SIDE CART FOR WOOCOMMERCE PRO

SIDE CART FOR WOOCOMMERCE PRO

SIDE CART FOR WOOCOMMERCE PRO

Side Cart For WooCommerce adds a site wide basket icon that displays the number of products in the cart. Added item goes directly into side cart via AJAX where customer can see all the cart items & adjust quantity from there.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí