Saber Brush Font

Saber Brush Font

Saber Brush Font
Saber Brush Font

Saber Brush is natural handmade font, from paper to digital and then we digitized it carefully. This type of font is perfect for you who design something for advertisement, clothing, music album or logo.

what's inside :

  • Saber Brush otf
  • Support Multilingual Characters (Basic Western : AÀÁÂÃÄÅCÇDÐEÈÉÊËIÌÍÎÏNÑOØÒÓÔÕÖUÙÜÚÛWYÝŸỲŸÆßÞþ )
  • PUA encoded
  • Standard Ligature

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí