Practice Test Plus Starters - Movers - Flyers (ebook+audio)

Chia sẻ bộ sách "Practice Test Plus Starters - Movers - Flyers" bao gồm ebook+audio) cung cấp các dạng bài kiểm tra để giúp người học làm quen với các dạng bài tập, định dạng câu hỏi và phong cách của bài thi Cambridge.

Practice Test Plus Starters - Movers - Flyers (ebook+audio)

Chia sẻ bộ sách "Practice Test Plus Starters - Movers - Flyers" bao gồm ebook+audio) cung cấp các dạng bài kiểm tra để giúp người học làm quen với các dạng bài tập, định dạng câu hỏi và phong cách của bài thi Cambridge.

Các tính năng chính:

  • 100% phù hợp với yêu cầu của kỳ thi Cambridge hiện tại, bao gồm cả kỳ thi năm 2020
  • Tổng quan về kỳ thi cung cấp thông tin chi tiết về từng bài
  • Các hoạt động hướng dẫn làm tăng nhận thức về những gì mà mỗi phần của bài kiểm tra đang kiểm tra và tạo ra trải nghiệm cho học sinh (Khóa A2 và Sơ bộ B1)
  • Dải mẹo cung cấp các chiến lược và gợi ý về nơi cần tìm và những gì cần tìm khi trả lời câu hỏi
  • Ngân hàng ngữ pháp cung cấp đầu vào ngôn ngữ, hỗ trợ và thực hành trên một số cấu trúc chính cho cấp độ (Khóa A2 và Sơ bộ B1)
  • Ngân hàng nói cung cấp ngôn ngữ hữu ích và thực hành thêm cho từng phần của bài kiểm tra nói
  • Ngân hàng bài luận cung cấp câu trả lời mô hình, ngôn ngữ hữu ích và đầu vào thêm để hỗ trợ bài viết
  • Video kiểm tra nói cho phép học sinh thấy bài kiểm tra nói được thực hiện như thế nào

Practice Test Plus Starters - Movers - Flyers (ebook+audio)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí