PERFMATTERS - LIGHTWEIGHT PERFORMANCE PLUGIN

PERFMATTERS - LIGHTWEIGHT PERFORMANCE PLUGIN,Perfmatters v1.5.9 - Lightweight Performance Plugin,Perfmatters v1.6.7 - Lightweight Performance Plugin

PERFMATTERS - LIGHTWEIGHT PERFORMANCE PLUGIN

Slow WordPress sites have higher bounce rates and fewer conversions. The perfmatters plugin was created by webperf geeks to speed up your site!

Google Driver   |  |   MegaNZ

v1.5.0

Google Driver   |  |   MegaNZ

Perfmatters v1.5.1

Google Driver   |  |   MegaNZ

Perfmatters v1.5.9 - Lightweight Performance Plugin

Google Driver   |  |   MegaNZ

Perfmatters v1.6.7 - Lightweight Performance Plugin

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí