Neon Sign Photoshop Styles

Neon Sign Photoshop Styles

Neon Sign Photoshop Styles

Neon Sign Photoshop Styles

24 Neon text and shape styles
10 Different pre-made neon signs
3400×2400 px dimension
300dpi, RGB
All text editable
Free fonts used

What’s included

  • 10 psd files (3400×2400 px, RGB, 300 dpi)
  • 24 neon layer styles
  • Free fonts
  • Help file
  • Jpg preview
  • Help video

Thank you for your time! 

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí