Multi Salon Android App Template+ Multi Salon iOS App Template|2 Apps User+Salon| IONIC 5| Salonza

Multi Salon Android App Template+ Multi Salon iOS App Template|2 Apps User+Salon| IONIC 5| Salonza,Salonza v1.0 - Multi Salon Android App Template + iOS App Template

Multi Salon Android App Template+ Multi Salon iOS App Template|2 Apps User+Salon| IONIC 5| Salonza

Salonza is a multi Salon appointment Booking app template where user can search their nearby salons. Awesome minimal looking booking process makes it easy to book an appointment.

Salonza App template can be a great choice App. It is a modern-based and easily customizable App template.

Salonza v1.0 - Multi Salon Android App Template + iOS App Template

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí