Media Cleaner Pro - Delete unused files from WordPress

Media Cleaner Pro - Delete unused files from WordPress,Media Cleaner Pro v6.1.3 - Delete unused files from WordPress

Media Cleaner Pro - Delete unused files from WordPress

Media Cleaner is a tool that detects unused and useless files from your WordPress. It cleans clean your Media Library and your Uploads Directory. You can choose to check your Media Library or your Uploads Directory. Then the plugin will check if the file (or files, in the case of a media) is used anywhere in your WordPress install depending on the options you have chosen.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Media Cleaner Pro v6.1.3 - Delete unused files from WordPress

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí