Max Mega Menu Pro v2.0.1 - Plugin For WordPress

Max Mega Menu Pro v2.0.1 - Plugin For WordPress

Max Mega Menu Pro v2.0.1 - Plugin For WordPress

Max Mega Menu is an easy to use Mega Menu Plugin For WordPress. Add interactive elements: Organise your site content by adding images, icons, maps or any other WordPress widget to your navigation. | Use with your existing theme: Automatically replace your existing theme menu, or use a Widget, Shortcode or PHP function to display your menus. | Easy Drag & Drop editing: Create Mega Menus the WordPress way. Build your mega menus using the familiar WordPress menu interface.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí