Lập Trình Hướng Đối Tượng - Đh Công Nghệ Thông Tin

Lập Trình Hướng Đối Tượng - Đh Công Nghệ Thông Tin

Lập Trình Hướng Đối Tượng - Đh Công Nghệ Thông Tin

CÁC ĐẶC ĐIỂM MỚI CỦA C++

1 Một số lưu ý

2 Ngôn ngữ C++

3 Tham số mặc nhiên

4 Tái định nghĩa hàm

5 Truyền tham số

6 Inline Functions

TỔNG QUAN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

1 Giới thiệu

2 Các phương pháp lập trình

3 Một số khái niệm cơ bản

4 Các đặc điểm quan trọng của OOP

5 Một số thuật ngữ

OOP LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG

Cú pháp khai báo lớp

Định nghĩa hàm thành phần của lớp

Khai báo và tạo lập đối tượng

Phạm vi truy xuất

Phương thức thiết lập – Constructor

Phương thức hủy bỏ – Destructor

Phương thức Truy vấn, Cập nhật Thành viên tĩnh – static member

KHỞI TẠO ĐỐI TƯỢNG HÀM BẠN VÀ LỚP BẠN

Đối tượng là thành phần của lớp

Đối tượng là thành phần của mảng

Đối tượng được cấp phát động

Hàm bạn Lớp bạn

Các nguyên tắc xây dựng lớp

OVERLOAD TOÁN TỬ VÀ HÀM

Giới thiệu

Các toán tử của C++

Các toán tử overload được

Cú pháp Operator Overloading

Chuyển kiểu Sự nhập nhằng

Phép toán << và >>

Phép toán lấy phần tử mảng: [ ]

Phép toán gọi hàm: ()

Phép toán tăng và giảm: ++ và --

KẾ THỪA

1 Quan hệ giữa các lớp đối tượng

2 Kế thừa

3 Kế thừa đơn

4 Phạm vi truy xuất trong kế thừa

5 Đa kế thừa

ĐA HÌNH

1 Giới thiệu

2 Vùng chọn kiểu

3 Phương thức ảo

4 Phương thức thuần ảo

5 Bài toán Tính tiền lương

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí