Khóa Học Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP

Khóa Học Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP

Khóa Học Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP
Khóa Học Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP

Giới thiệu

Được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 6, 1997, cho đến nay công nghệ Servlet & JSP vẫn đóng vai trò nền tảng trong các framework phát triển web của Java như Spring MVC, và Strut 2. Nắm vững kiến thức Servlet và JSP sẽ giúp các bạn xây dựng được các ứng dụng web linh hoạt và nhanh chóng. Đồng thời giúp việc tiếp cận các framework khác như Spring MVC trở nên dễ dàng hơn.

Trong khóa học này chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng web có tên gọi BMAGBOOK. Thông qua việc xây dựng ứng dụng BMAGBOOK, chúng ta sẽ học các kỹ thuật:

- Mô hình hoạt động servlet – JSP

- Form method: Post – Get

- Kỹ thuật Redirect – Forward

- Lưu trữ dữ liệu trong Request, Session

- Xử lý nghiệp vụ với Data Access Object (DAO)

- Đọc các tham số khởi tạo với Listener

- Expression Language

- Tab Library (Tablib)

- Mô hình Model – View – Controller

- AJAX - JSON

Kết quả đạt được

- Nắm vững các kỹ thuật lập trình web

- Hiểu rõ mô hình hoạt động Servlet - JSP

- Phân biệt các kỹ thuật Forward - Redirect, Post - Get

- Nắm vững kỹ thuật lưu trữ dữ liệu thông qua Request, Session

- Biết cách sử dụng kỹ thuật Listener để đọc các tham số khởi tạo

- Sử dụng AJAX để tải dữ liệu nhanh hơn

- Sử dụng Expression Language, Tag Library trong trang JSP

- Hiểu rõ và ứng dụng mô hình Model - View - Controller

Nội dung khóa học

Chương 1: Giới Thiệu - Hướng Dẫn Cài Đặt

Bài 1 : Mô hình hoạt động ứng dụng Web

Bài 2 : Cài đặt tomcat

Bài 3 : Tạo dữ liệu cho BMAGBOOK

Chương 2: Xây Dựng Ứng Dụng BMAGBOOK

Bài 4 : Tạo ứng dụng web đầu tiên

Bài 5 : Servlet cơ bản

Bài 6 : Phương thức POST - GET

Bài 7 : Tìm hiểu tập tin cấu hình web.xml

Bài 8 : JSP cơ bản

Bài 9 : Kỹ thuật Forward - Redirect

Bài 10 : Kiểm tra dữ liệu đầu vào

Bài 11 : Đọc tham số khởi tạo kết nối cơ sở dữ liệu

Bài 12 : Kiểm tra trùng lặp email

Bài 13 : Tạo class User Model

Bài 14 : Tạo mới một User trong cơ sở dữ liệu

Bài 15 : Cơ chế hoạt động của session

Bài 16 : Tạo phương thức kiểm tra đăng nhập

Bài 17 : Tạo servlet xử lý đăng nhập

Bài 18 : Sử dụng Listener đọc thông tin khởi tạo

Bài 19 : Hiển thị thông tin user đăng nhập

Bài 20 : Chức năng logout

Bài 21 : Hiện thông tin trang profile: tạo servlet xử lý

Bài 22 : Hiện thông tin trang profile: hiển thị lên trang JSP

Bài 23 : Tạo phương thức cập nhật thông tin user

Bài 24 : Tạo servlet xử lý cập nhật thông tin user

Bài 25 : Giới thiệu Expression Language (EL)

Bài 26 : Thay thế JSP scriptlet-expression bằng Expression Language

Bài 27 : Tạo hàm tùy biến Expression Language

Bài 28 : Hiển thị ảnh đại diện của user

Bài 29 : Upload ảnh đại diện của user

Bài 30 : Sử dụng Tag Library hiển thị danh sách bạn bè

Chương 3: Mô Hình Model - View - Controller

Bài 31 : Giới thiệu mô hình MVC

Bài 32 : Chuyển đổi BMAGBOOK sang mô hình MVC

Bài 33 : Giới thiệu AJAX - JSON

Bài 34 : Sử dụng kỹ thuật AJAX để hiện chi tiết một user

Bài 35 : Bài tập: hiển thị danh sách đề xuất bạn bè

Bài 36 : Giải pháp: hiển thị danh sách đề xuất bạn bè

Bài 37 : Bài tập: thêm 1 người bạn mới

Bài 38 : Giải pháp: thêm 1 người bạn mới

Học Online: Tại đây

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí