Khóa học thành thạo LinQ trong 6 tuần

Khóa học thành thạo LinQ trong 6 tuần

Khóa học thành thạo LinQ trong 6 tuần
Khóa học thành thạo LinQ trong 6 tuần

Lợi ích từ khóa học

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#

Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL

Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#

Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Đối tượng mục tiêu

 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
 • Những ai đã học Lập trình C# trong 5 tuần
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# - LinQ
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Tổng quát

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

- Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL

- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Sử dụng Extension method

- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

- Xử lý chuỗi, mảng, collections

- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

- Triển khai được mô hình đa tầng

- Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Yêu cầu của khóa học

 • Máy tính/ Thiết bị có kết nối Internet

Giáo trình

 • Giới thiệu về LINQ

  Bài 1: Giới thiệu khóa học

  Bài 2: Giới thiệu về LINQ

  Bài 3: Hệ sinh thái của LINQ

  Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017

 • Các kỹ thuật xử lý trong LINQ

  Bài 5: Generics

  Bài 6: Implicitly Typed Variables

  Bài 7: Object Initializers

  Bài 8: Anonymous Types

  Bài 9: Extension Methods

  Bài 10: Delegate

  Bài 11: Lambda Expressions

  Bài 12: Các loại Cú pháp trong LinQ

  Bài 13: Deferred execution và Lazy loading

  Bài 14: Bài tập rèn luyện - Kỹ thuật LinQ

 • Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

  Bài 15: Foreach

  Bài 16: Exists

  Bài 17: Find

  Bài 18: FindAll

  Bài 19: FindIndex

  Bài 20: FindLast

  Bài 21: FindLastIndex

  Bài 22: RemoveAll

  Bài 23: TrueForAll

 • Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

  Bài 24: Select

  Bài 25: Where

  Bài 26: OrderBy/OrderByDescending

  Bài 27: OfType

  Bài 28: All

  Bài 29: Any

  Bài 30: Max, Min

  Bài 31: FirstOrDefault

  Bài 32: Skip

  Bài 33: Skipwhile

  Bài 34: Take

  Bài 35: TakeWhile

  Bài 36: ToArray

  Bài 37: ToDictionary

  Bài 38: ToList

  Bài 39: Bài tập rèn luyện - Quản lý sản phẩm

 • Giới thiệu LinQ to SQL

  Bài 40: LinQ to SQL là gì

  Bài 41: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

  Bài 42: Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

 • Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

  Bài 43: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax

  Bài 44: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax

  Bài 45: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax

  Bài 46: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax

  Bài 47: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax

  Bài 48: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax

  Bài 49: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax

  Bài 50: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax

  Bài 51: Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax

  Bài 52: Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax

  Bài 53: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax

  Bài 54: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax

 • Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

  Bài 55: Cách lưu mới một Danh mục

  Bài 56: Cách lưu mới một Sản phẩm

  Bài 57: Cách lưu mới nhiều Sản phẩm

  Bài 58: Cập nhật Sản phẩm

  Bài 59: Cập nhật Danh mục

  Bài 60: Xóa một Sản phẩm

  Bài 61: Xóa một Danh mục

  Bài 62: Xóa nhiều Sản phẩm

 • Sử dụng Store Procedure

  Bài 63: Triệu gọi Store Procedure - Lấy chi tiết sản phẩm

  Bài 64: Triệu gọi Store Procedure - Lấy toàn bộ sản phẩm

  Bài 65: Triệu gọi Store Procedure - Thêm sản phẩm

  Bài 66: Triệu gọi Store Procedure - Cập nhật giá

  Bài 67: Triệu gọi Store Procedure - Xóa Sản phẩm

  Bài 68: Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ

  Bài 69: Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn

 • Các bài tập rèn luyện

  Bài 70: Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm

  Bài 71: Bài tập rèn luyện - Quản Lý Sách

  Bài 72: Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện

Học Online: Tại đây

 

Google Driver

Pass unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí