Khóa Học Lập Trình Winform Nâng Cao Với C#: 10 Ứng Dụng

Khóa Học Lập Trình Winform Nâng Cao Với C#: 10 Ứng Dụng

Khóa Học Lập Trình Winform Nâng Cao Với C#: 10 Ứng Dụng
Khóa Học Lập Trình Winform Nâng Cao Với C#: 10 Ứng Dụng

Bạn sẽ học được gì

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#

Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#

Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Giới thiệu khóa học

 Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Khóa cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

Xử lý chuỗi, mảng, collections

Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

Triển khai được mô hình đa tầng

Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Nội dung khóa học

 Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

 Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form

 Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker

 Bài 3: Menu & ContextMenu

 Bài 4: Toolbar & Statusbar

 Bài 5: ListView

 Bài 6: DataGridView

 Bài 7: TreeView

 Bài 8: Tabcontrol

 Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog

 Bài 10: Project thực tế

 Phần 2: Xử lý tập tin trong C#

 Bài 11: Xử lý TextFile trong C#

 Bài 12: Xử lý Serialize File trong C#

 Bài 13: RichTextBox & StreamFile

 Bài 14: Project thực tế

 Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#

 Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

 Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET

 Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server

 Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu

 Bài 19: Cách thêm dữ liệu

 Bài 20: Cách sửa dữ liệu

 Bài 21: Cách xóa dữ liệu

 Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure

 Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter

 Bài 24: Databinding

 Bài 25: In ấn dữ liệu trong C#

 Bài 26: Project thực tế

 Phần 4: Kiến trúc đa tầng trong C#

 Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng

 Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng

 Phần 5: Giới thiệu một số Third party Component

 Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng

 Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar

 Phần 6: Đóng gói ứng dụng

 Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio

 Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C#

 Phần 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp- có đáp án

 Bài 33: Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access

 Bài 34: Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách

 Bài 35: Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp cơ sở dữ liệu

 Bài 36: Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu

 Bài 37: Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu

 Phần 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp- tự giải

 Bài 38: Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát

 Bài 39: Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập

 Bài 40: Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển

 Bài 41: Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí

 Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 - Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học

 Bài 43: Tổng kết khóa học

Google Driver

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí