Khóa học Lập trình Python cơ bản

Khóa học Lập trình Python cơ bản

Khóa học Lập trình Python cơ bản
Khóa học Lập trình Python cơ bản

Bạn sẽ học được gì

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python

• Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

• Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python

• Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học “Lập trình Python cơ bản”:

Đây là khóa học dành do: 

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Python

- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Python

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python , học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học, cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web...

Nội dung khóa học “Lập trình Python cơ bản”:

• Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python

• Cách tạo và gọi hàm trong Python

• Xử lý mảng

• Xử lý list

• Xử lý chuỗi 

• Xử lý tập tin

• Các biểu thức điều kiện, các vòng lặp

• Thiết kế giao diện với tkinter

Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 

• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 

• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.

• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.

• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

• Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...

• Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.

• Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Nội dung khóa học

 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH PYTHON VÀ CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH

  • 1 Có nên học lập trình Python?
  • 2 Cách tải và cài đặt Python
  • 3 Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
  • 4 Tạo Project Python trong PyCharm
 • PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

  • 5 Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
  • 6 Cách ghi chú lệnh trong Python
  • 7 Các toán tử thường dùng trong Python
  • 8 Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
  • 9 Các kiểu xuất dữ liệu
  • 10 Các loại lỗi trong Python
  • 11 Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
  • 12 Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
  • 13 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
  • 14 Các bài tập tự rèn luyện
 • PHẦN 3: CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN

  • 15 Biểu thức Boolean
  • 16 Biểu thức If
  • 17 Biểu thức if ... else
  • 18 Biểu thức If ... elif lồng nhau
  • 19 Biểu thức pass
  • 20 So sánh số thực trong Python
  • 21 Sử dụng if/else như phép gán
  • 22 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
  • 23 Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
  • 24 Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
  • 25 Các bài tập tự rèn luyện
 • PHẦN 4: CÁC VÒNG LẶP

  • 26 Vòng while
  • 27 Vòng for
  • 28 câu lệnh break
  • 29 câu lệnh continue
  • 30 Lệnh while/else
  • 31 Lệnh for/else
  • 32 Vòng lặp lồng nhau
  • 33 Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
  • 34 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
  • 35 Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
  • 36 Các bài tập tự rèn luyện
 • PHẦN 5: CÁCH SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM QUAN TRỌNG THƯỜNG DÙNG

  • 37 Các hàm toán học 1 sqrt, pow, log10, exp, degrees, radians, fabs
  • 38 Các hàm toán học 2 lượng giác
  • 39 round
  • 40 Time
  • 41 Random
  • 42 exit
  • 43 eval
  • 44 Bài tập rèn luyện-Game đoán số
  • 45 Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
  • 46 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
  • 47 Các bài tập tự rèn luyện
 • PHẦN 6: CÁCH XÂY DỰNG HÀM

  • 48 Khái niệm về hàm
  • 49 Cấu trúc tổng quát của hàm
  • 50 Cách gọi hàm
  • 51 Nguyên tắc hoạt động của hàm
  • 52 Viết tài liệu cho hàm
  • 53 Global Variable
  • 54 Parameter mặc định
  • 55 Lambda Expression
  • 56 Giới thiệu về hàm đệ qui
  • 57 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
  • 58 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
  • 59 Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci
  • 60 Các bài tập tự rèn luyện
 • PHẦN 7: XỬ LÝ CHUỖI

  • 61 Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
  • 62 Hàm upper, lower -in HOA-thường
  • 63 Hàm căn lề: rjust, ljust, center
  • 64 Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trip
  • 65 Hàm startsWith, endsWith
  • 66 Hàm find, count
  • 67 Hàm format
  • 68 Hàm tách chuỗi
  • 69 Hàm nối chuỗi
  • 70 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
  • 71 Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
  • 72 Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
  • 73 Các bài tập tự rèn luyện
 • PHẦN 8: LIST

  • 74 Cách khai báo và sử dụng List
  • 75 Cách duyệt List
  • 76 Gán giá trị cho các phần tử trong List
  • 77 Phương thức insert
  • 78 Phương thức append
  • 79 Phương thức remove
  • 80 Phương thức reverse
  • 81 Phương thức sort
  • 82 Slicing
  • 83 List đa chiều
  • 84 Bài tập rèn luyện-xử lý list
  • 85 Bài tập rèn luyện-xử lý list
  • 86 Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
  • 87 Các bài tập tự rèn luyện
 • PHẦN 9: XỬ LÝ TẬP TIN

  • 88 Vì sao phải lưu tập tin
  • 89 Cách ghi tập tin
  • 90 Cách đọc tập tin
  • 91 Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
  • 92 Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
  • 93 Các bài tập tự rèn luyện
 • PHẦN 10: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VỚI TKINTER

  • 94 Giới thiệu tkinter
  • 95 Cách tạo cửa sổ với tkinter
  • 96 Các control cơ bản trong tkinter
  • 97 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
  • 98 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
  • 99 Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
  • 100 Các bài tập tự rèn luyện
 • PHẦN 11: TỔNG KẾT KHÓA HỌC

  • 101 Project tổng hợp
  • Bài tập cuối khóa
  • Đánh giá góp ý khóa học
  • Khóa học liên quan

Học Online: Tại đây

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí