KHÓA HỌC LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP

Khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin, phát triển được trên phần mềm java,Native,Web cực đơn giản sau khi học xong khóa này

Giảng viên: Trần Duy Thanh - Giảng viên

Bạn sẽ học được gì

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin

Có khả năng tiếp cận lập trình Android

Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản

Tạo ứng dụng android nhanh chóng

Giới thiệu khóa học

Ngày 17 tháng 5 năm 2017), Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.

Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin: 

Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android 

Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,…

Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện....)

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin

 Bài 1: Có nên học lập trình Kotlin

 Bài 2: Cài đặt JDK

 Bài 3: Cài đặt công cụ lập trình Kotlin

 Bài 4: Đăng ký Jetbrain Education

 Bài 5: Tạo ứng dụng Hello Kotlin

 Phần 2: Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin

 Bài 6: Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin

 Bài 7: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin

 Bài 8: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin

 Bài 9: Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin

 Bài 10: Các toán tử quan trọng trong Kotlin

 Bài 11: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin

 Bài 12: Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản

 Bài 13: Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin

 Bài 14: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 1

 Bài 15: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 2

 Bài 16: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Closed range

 Bài 17: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Half-open range

 Bài 18: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Step

 Bài 19: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Downto

 Bài 20: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Iterator

 Bài 21: Vòng lặp while trong Kotlin

 Bài 22: Vòng lặp do while trong Kotlin

 Bài 23: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

 Bài 24: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2

 Bài 25: Bài tập rèn luyện-Giải toán học

 Bài 26: Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học

 Bài 27: Danh Sách các bài tập tự rèn luyện

 Phần 3: Cấu trúc điều khiển và vòng lặp

 Bài 28: Khái niệm về biệt lệ

 Bài 29: Cách sử dụng biểu thức try...catch trong Kotlin

 Bài 30: Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug

 Bài 31: Thư viện xử lý dữ liệu số

 Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android

 Bài 32: Thư viện xử lý ngày tháng

 Bài 33: Thư viện toán học

 Bài 34: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên

 Bài 35: Thư viện xử lý chuỗi

 Phần 5: Xử lý chuỗi trong Kotlin

 Bài 36: Giới thiệu Xử lý chuỗi trong Kotlin

 Bài 37: Các Hàm tìm chuỗi trong Kotlin

 Bài 38: Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin

 Bài 39: Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin

 Bài 40: Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin

 Bài 41: Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin

 Bài 42: Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin

 Bài 43: Các Cách tách chuỗi trong Kotlin

 Bài 44: Hàm đổi chữ Hoa - thường trong Kotlin

 Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát

 Bài 46: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi panlyndrome

 Bài 47: Bài tập rèn luyện- Tối ưu chuỗi

 Bài 48: Các Bài tập tự rèn luyện

 Phần 6: Xử lý Mảng và Collections trong Kotlin

 Bài 49: Xử lý mảng 1 chiều trong Kotlin

 Bài 50: Xử lý mảng 2 chiều trong Kotlin

 Bài 51: Xử lý Collections trong Kotlin

 Bài 52: Bài tập rèn luyện - Mảng

 Bài 53: Bài tập rèn luyện - Collections

 Bài 54: Bài tập tự rèn luyện - Mảng

 Bài 55: Bài tập tự rèn luyện - Collections

 Phần 7: Lớp và đối tượng trong Kotlin

 Bài 56: Các khái niệm về lập trình Hướng đối tượng

 Bài 57: Quy tắc tạo tên Lớp và Constructor

 Bài 58: Quy tắc Khai báo các thuộc tính

 Bài 59: Quy tắc Khai báo các getter-setter

 Bài 60: Quy tắc Khai báo các phương thức

 Bài 61: Các loại phương thức

 Bài 62: Tham chiếu this

 Bài 63: Kỹ thuật Overloading

 Bài 64: Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin

 Phần 8: Kế thừa trong Kotlin

 Bài 65: Khái niệm về kế thừa và lợi ích của kế thừa

 Bài 66: Kỹ thuật kế thừa từ class

 Bài 67: Kỹ thuật kế thừa từ interface

 Bài 68: Overriding Method

 Bài 69: Tính đa hình

 Phần 9: Các loại Lớp đặc biệt trong Kotlin

 Bài 70: Data Classes

 Bài 71: Nested Classes

 Bài 72: Inner Classes

 Bài 73: Enum Classes

 Bài 74: Extensions Method trong Kotlin

 Phần 10: Các bài tập rèn luyện phần Hướng đối tượng (phần 8-9-10)

 Bài 75: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Nhân Viên

 Bài 76: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Nhân Viên

 Bài 77: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Person

 Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 11: Xử lý tập tin trong Kotlin

 Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin-các loại tập tin

 Bài 80: Xử lý Text File trong Kotlin

 Bài 81: Xử lý Serialize File trong Kotlin

 Bài 82: Xử lý XML File trong Kotlin

 Bài 83: Xử lý JSon trong Kotlin

 Bài 84: Bài tập rèn luyện JSon-Danh Mục-Sản Phẩm

 Bài 85: Bài tập rèn luyện JSon-Tỉ giá hối đoái DongA Bank

 Bài 86: Bài tập tự rèn luyện xử lý text file

 Bài 87: Bài tập tự rèn luyện xử lý serialize file

 Bài 88: Bài tập tự rèn luyện xử lý XML file

 Bài 89: Bài tập tự rèn luyện xử lý JSon file

 Phần 12: Thiết kế giao diện trong Kotlin

 Bài 90: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Cách tạo giao diện

 Bài 91: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Giải phương trình bậc 1

 Bài 92: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Trình diễn sản phẩm

 Bài 93: Bài tập rèn luyện - giao diện - Quản lý phòng ban

 Bài 94: Kết xuất Executable cho Kotlin

 Bài 95: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

Học Online: Tại đây

Google Driver   |    Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí