Khóa Học Lập Trình JAVA Trong 4 Tuần Của Unica và Edumall

Khóa Học Lập Trình JAVA Trong 4 Tuần Của Unica và Edumall

Khóa Học Lập Trình JAVA Trong 4 Tuần Của Unica và Edumall
Khóa Học Lập Trình JAVA Trong 4 Tuần Của Unica và Edumall

Lợi ích từ khóa học

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java.

Có khả năng tiếp cận lập trình Android.

Đối tượng mục tiêu

 • Bất cứ ai muốn học lập trình Java.
 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android nhưng chưa biết về Java.
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tổng quát

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Java.

- Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android.

- Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu, Lập trình Android, Lập trình Kotlin...

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi... cấu trúc điều khiển trong Java, phương thức, lớp....).

Yêu cầu của khóa học

 • Máy tính/thiết bị có kết nối Internet.

Giáo trình

 • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

  Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java

  Bài 2: Các công cụ lập trình với Java

  Bài 3: Cài đặt JDK

  Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java

  Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line

  Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse

 • Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java

  Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình

  Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java

  Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java

  Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java

  Bài 11: Khai báo biến trong Java

  Bài 12: Các phép toán trong Java

  Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner

  Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi

  Bài 15: Cấu trúc switch

  Bài 16: Vòng lặp while

  Bài 17: Vòng lặp do..while

  Bài 18: Vòng lặp for

  Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

  Bài 20: Bài tập rèn luyện 1 - Giải phương trình bậc 2

  Bài 21: Bài tập rèn luyện 2 - Giải toán học

  Bài 22: Bài tập rèn luyện 3 - Tính dãy toán học

  Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1

 • Xử lý lỗi trong Java

  Bài 24: Khái niệm về biệt lệ

  Bài 25: Cách sử dụng try ... catch

  Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally

  Bài 27: Ý nghĩa của throw

  Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug

 • Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android

  Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số

  Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng

  Bài 31: Thư viện toán học

  Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên

  Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi

 • Xử lý chuỗi trong Java

  Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java

  Bài 35: Hàm tìm chuỗi

  Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi

  Bài 37: Hàm đổi chuỗi

  Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa

  Bài 39: Hàm so sánh chuỗi

  Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi

  Bài 41: Cách tách chuỗi

  Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa - thường

  Bài 43: Bài tập rèn luyện 4 - Tách lấy tên bài hát

  Bài 44: Bài tập rèn luyện 5 - Kiểm tra chuỗi panlyndrome

  Bài 45: Bài tập rèn luyện 6 - Tối ưu chuỗi

  Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2

 • Xử lý mảng trong Java

  Bài 47: Khái niệm về mảng

  Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng

  Bài 49: Truy xuất và thao tác trên mảng

  Bài 50: Tìm kiếm trên mảng

  Bài 51: Sắp xếp mảng

  Bài 52: Các hạn chế của mảng

  Bài 53: Bài tập rèn luyện 7 - Các bài tập rèn luyện về mảng

  Bài 54: Bài tập tự rèn luyện 3 - Các bài tập tự rèn luyện về mảng

 • Xử lý Collection trong Java

  Bài 55: Lý do sử dụng Collection

  Bài 56: Cách sử dụng ArrayList

  Bài 57: Cách sử dụng HashMap

  Bài 58: Bài tập rèn luyện 8 - Các bài tập rèn luyện về ArrayList

  Bài 59: Bài tập rèn luyện 9 - Các bài tập rèn luyện về HashMap

  Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4 - Các bài tập tự rèn luyện về ArrayList và HashMap

 • Lập trình hướng đối tượng trong Java

  Bài 61: Các khái niệm về OOP

  Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp

  Bài 63: Các loại phương thức

  Bài 64: Overloading method

  Bài 65: Tham chiếu this

  Bài 66: Alias và cơ chế gom rác tự động

  Bài 67: Các thành phần static

  Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa

  Bài 69: Kỹ thuật viết kế thừa từ Class

  Bài 70: Kỹ thuật viết kế thừa từ Interface

  Bài 71: Overriding Method

  Bài 72: Tính đa hình

  Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn

  Bài 74: Sử dụng enum trong Java

  Bài 75: Bài tập rèn luyện 10 - Bài tập rèn luyện hướng đối tượng 1

  Bài 76: Bài tập rèn luyện 11 - Bài tập rèn luyện hướng đối tượng 2

  Bài 77: Bài tập rèn luyện 12 - Bài tập rèn luyện hướng đối tượng 3

  Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5 - Các bài tập tự rèn luyện về hướng đối tượng

 • Xử lý tập tin trong Java

  Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin

  Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile

  Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File

  Bài 82: Bài tập rèn luyện 13 - Bài tập rèn luyện với TextFile

  Bài 83: Bài tập rèn luyện 14 - Bài tập rèn luyện với Serialize File

  Bài 84: Các bài tập tự rèn luyện 6 - Các bài tập tự rèn luyện về xử lý TextFile, Serialize File

 • Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần

  Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

Học Online : Tại đây

Google Driver

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí