Khóa học Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Khóa học Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Khóa học Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản
Khóa học Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

What you'll learn

  • Hiểu và vận dụng các kỹ năng lập trình trong C#
  • Hiểu được cách phát triển game cơ bản trong Unity

  • Ứng dụng được C# để làm game trong Unity

Course content

–Giới thiệu

Giới thiệu

–Lập trình C# - Khái niệm cơ bản. Biến hằng và các kiểu dữ liệu

Tạo một project mới trong Visual Studio 

In ra màn hình một chuỗi ký tự

Namespace và using là gì?

Namespace lồng nhau (Nested namespace)

Hàm Main()

Biến và hằng

Các kiểu dữ liệu cơ sở

Từ khóa var

Kiểm tra kiến thức về kiểu dữ liệu

Chuyển đổi kiểu dữ liệu, ép kiểu

Chuyển đổi chuỗi sang số với Parse

Giải bài tập chương 1

–Toán tử trong C#

Toán tử toán học

Toán tử so sánh

Toán tử gán

Toán tử logic

Ôn tập chương

–Câu điều kiện, vòng lặp

Giới thiệu câu điều kiện

Demo If Else phần 1

Demo If Else phần 2

Câu lệnh switch

–Unity : Game đoán số console cơ bản

Giới thiệu sơ lược về Unity 3D 

In chữ ra Console - Làm game Đoán Số Unity 

Sử dụng biến trong MonoDevelop - Làm game Đoán Số Unity 

Nhận Input từ bàn phím - Unity 

Câu lệnh if dạng đủ 

Sử dụng hàm tối ưu code 

Thêm tính năng, sửa lỗi trong game 

Tổng Kết Game Đoán Số Console 

–Game Đoán số sử dụng UI

Giới thiệu game Đoán Số sử dụng UI

Tạo và lưu scene

Thêm text vào Scene

Thêm và tùy chỉnh Button

Tạo thêm Scene

Sự kiện cho button 1

Sự kiện cho button 2

Đưa text từ trong script ra ngoài scene

Import Script. Xử lý button

Tối ưu code, xử dụng Random

Build game, upload và share

–Vòng lặp

Câu lệnh lặp for

Câu lệnh lặp while

Break

Continue

Đang xây dựng

–Game Trúc Xanh

Giới thiệu

Tạo Panel

Khởi tạo Button trong Script

Tạo List lưu trữ button

Thêm Listener cho button

Tạo List Sprites

Sự kiện cho button

Game Logic

Shuffle mảng sprites, tăng độ khó cho game

Tổng kết

–Game bắn vịt

Giới thiệu

Import Scene

Tạo Player, sử dụng Time.deltatime

Giới hạn vị trí Player

ViewPoint, ScreenPoint và WorldPoint

Rigidbody là gì?

Collider là gì?

Phát hiện va chạm trong script

Học Online: Tại đây

Google Driver   |    Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí