Khóa học lập trình backend với PHP MySQL và Jquery

Khóa học lập trình backend với PHP MySQL và Jquery

Khóa học lập trình backend với PHP MySQL và Jquery
Khóa học lập trình backend với PHP MySQL và Jquery

Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học nâng cao so với phần 1 – Học lập trình BACK-END PHP THEO MÔ HÌNH MVC

Nhưng ở khoá học này, giảng viên Fedu tập trung vào hướng dẫn kết nối Cơ sở dữ liệu với Front-end và đặc biệt là JQUERY giúp học viên thành thạo và hoàn chỉnh cách làm website với PHP.

THAM GIA KHOÁ HỌC, BẠN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ KIẾN THỨC VỀ:

 • Tính năng gửi mail bằng server của gmail
 • Hướng dẫn phần backend cho chức năng đặt bàn và tự động thông báo qua mail
 • Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp truyền thống
 • Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp Single Web App bằng jQuery
 • Thêm mới tin và tích hợp giao diện ckeditor
 • Tạo cơ sở dữ liệu và viết trigger cho mysql 
 • Ghép Frontend và Backend:Setup phần frontend trước khi đẩy dữ liệu ra và phun dữ liệu vào trong giao diện frontend đã cắt HTML-CSS 

KHOÁ HỌC ĐANG HƯỚNG ĐẾN NHỮNG BẠN: 

 • Dành cho các bạn yêu thích lập trình, muốn tìm hiểu và trở thành lập trình viên thực thụ 
 • Sinh viên đang theo học ngành liên quan đến công nghệ thông tin 
 • Các freelancer muốn xây dựng trang web cá nhân thật hiệu quả, đầy cá tính nhằm giới thiệu bản thân với các nhà tuyển dụng và đối tác
 • Chủ doanh nghiệp, quản lý dự án cần xây dựng hàng chục website cho từng sản phẩm/dịch vụ/nhãn hàng với chi phí nhỏ nhất.

Nội dung khóa học (16 giờ)

Phần 001 - Tính năng gửi mail bằng server của gmail

  076 - Lập trình phần gửi Mail (11:12)

Xem trước

   077 - Cài đặt gửi mail bằng server của gmail (14:13)

   078 - Hoàn thiện tính năng gửi mail qua server của gmail (không dính spam) (12:54)

  File đính kèm

Phần 002 - Hướng dẫn phần backend cho chức năng đặt bàn và tự động thông báo qua mail

  079 - Thiết kế backend cho phần đặt bàn của nhà hàng (06:19)

Xem trước

  080 - Lưu dữ liệu cho thông tin đặt bàn (04:39)

  081 - Tạo view cho phần nhập thông tin đặt bàn (09:41)

  082 - Thêm dữ liệu và xử lý kiểu dữ liệu ngày tháng (11:36)

  083 - Xử lý phần gửi mail khi có khách đặt bàn (08:21)

   084 - Đưa dữ liệu lên server và chạy thật (14:25)

Xem trước

Phần 003 - Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp truyền thống

  085 - Giới thiệu kiến thức cần học trong phần backend tin tức (08:57)

Xem trước

  086 - Xử lý view phần danh mục (08:46)

  087 - Chức năng thêm danh mục (05:59)

   088 - View sửa và xóa danh mục (05:44)

  089 - Load danh sách danh mục tin (06:26)

   090 - Sửa dữ liệu bằng phương pháp cổ điển (13:23)

  091 - Hoàn thiện chức năng cho danh mục tin bằng phương pháp PHP (09:16)

Phần 004 - Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp Single Web App

  092 - Làm Backend theo kiểu single page wepapp sử dụng jquery (05:28)

Xem trước

  093 - Dùng jquery gửi dữ liệu về PHP (09:26)

  094 - Hoàn thiện chức năng thêm mới bằng jquery (04:23)

  095 - Xóa dữ liệu bằng jquery (08:52)

  096 - Phương pháp giao tiếp dữ liệu giữa jquery và php (14:07)

Xem trước

  097 - Hoàn thiện single page webapp đầu tiên với jquery (13:05)

  098 - Sử dụng Jquery thao túng nội dung của website theo chức năng (11:54)

  099 - Sử dụng Jquery thao tác với Backend (15:57)

   100 - Hoàn thiện chức năng thêm sửa xóa bằng jquery (12:02)

Phần 005 - Giới thiệu backend cho kiểu website tin tức

  101 - Giới thiệu phần backend dành cho website tin tức (07:55)

Xem trước

  102 - Tạo cơ sở dữ liệu và viết trigger cho mysql (07:07)

Phần 006 - Thêm mới tin và tích hợp giao diện ckeditor

   103 - Tạo form thêm mới tin tức (08:49)

Xem trước

   104 - Tích hợp ckeditor và ckfinder vào giao diện (12:47)

  105 - Load danh mục từ bảng danh mục (04:38)

  106 - Thêm mới tin (10:58)

  107 - Thêm và sửa cơ sở dữ liệu thế nào (09:20)

Phần 007 - Danh sách tin

  108 - Giao diện cho phần danh sách tin trong 3 phút với bootstrap 4 (07:35)

Xem trước

  108 - Giao diện cho phần danh sách tin trong 3 phút với bootstrap 4 (1)

Xem trước

  109 - Load danh sách tin (12:29)

  109 - Load danh sách tin (1)

   110 - Hoàn thiện 2 chức năng cơ bản của tin (07:26)

   110 - Hoàn thiện 2 chức năng cơ bản của tin (1)

Phần 008 - Sửa và xóa tin

   111 - Viết model cho chức năng sửa tin (11:04)

   112 - Load dữ liệu vào view sửa tin (10:43)

   113 - Cách sử dụng query builder lấy dữ liệu trong php mà không cần viết câu lệnh mysql (12:41)

Xem trước

  114 - Hoàn thiện chức năng sửa tin (06:19)

  115 - Xóa tin (06:24)

  115 - Xóa tin (1)

Phần 009 - Tóm tắt kiến thức và gợi ý bài tập

  116 - Đóng gói backend (06:54)

   117 - Tổng kết phần backend cho tin tức (06:12)

Xem trước

  118 - Bài tập thực hành củng cố kiến thức (10:14)

Phần 010 - Ghép Frontend và Backend

  119 - Setup phần frontend trước khi đẩy dữ liệu ra (04:04)

Xem trước

  120 - Phun dữ liệu vào trong giao diện frontend đã cắt HTML-CSS (12:19)

Phần 011 - Logic của phân trang

  121 - Phân trang thế nào (10:36)

Xem trước

  122 - Viết hàm load dữ liệu theo trang (12:28)

  123 - Phương pháp xử lý tham số truyền qua url (10:06)

  124 - Viết hàm next và previous (05:40)

Phần 012 - Trang tin chi tiết và danh mục tin

  125 - Đổ dữ liệu ra trang tin chi tiết (12:24)

Xem trước

  126 - Tạo dữ liệu cho khối danh mục (08:26)

  127 - Sử dụng lại code để làm trang danh mục (04:49)

Phần 013 - Tự tạo các khối nhúng

  128 - Viết các khối chức năng cho web (06:29)

Xem trước

  129 - Vẽ giao diện khối nhúng (03:10)

Xem trước

  130 - Hoàn thiện khối nhúng 'tin liên quan ' (14:18)

Phần 014 - Chức năng đăng nhập đăng ký cho phần backend

  131 - Giới thiệu chức năng đăng nhập và làm quen với session (13:17)

Xem trước

  132 - Bốn hàm cơ bản trong thao tác với session (11:08)

  133 - Hoàn thiện chức năng đăng nhập (13:51)

Phần 015 - Trang thực đơn nhà hàng

  134 - Hướng dẫn xử lý backend cho phần thực đơn (05:46)

Phần 016 - Quản lý dữ liệu tĩnh bằng json

  135 - Tổ chức dữ liệu cho phần header dưới dạng json (09:36)

   136 - Thêm mới dữ liệu header bằng json (11:08)

  137 - Tạo view sửa json header (09:53)

  138 - Xử lý dữ liệu json (15:49)

  139 - Mã hóa json và lưu và mysql (19:20)

  140 - Hoàn thiện chức năng quản lý dữ liệu Header (10:51)

Phần 017 - Hoàn thiện menu và footer

  141 - Backend cho phần menu của header (04:39)

  142 - Hoàn thiện footer (05:38)

Phần 018 - Giới thiệu phần xử lý ảnh với PHP

  001 - Giới thiệu phương pháp crop, resize ảnh bằng php (08:21)

  002 - Cài đặt cơ bản để bắt đầu code (05:50)

Phần 019 - Upload ảnh sử dụng phím tắt

  003 - Upload file cách 1 (04:17)

  004 - Upload ảnh cách 2 sử dụng phím tắt (13:25)

Phần 020 - Cách Crop, Resize và đặt logo vào ảnh với PHP

  005 - Resize ảnh để giảm dung lượng bằng PHP (11:21)

  006 - Cách xử lý ảnh 2 bước resize xong rồi crop ảnh (15:28)

  007 - Đặt logo vào các ảnh đã upload (11:59)

Phần 021 - Giới thiệu cách viết hàm thêm sửa xóa nội dung bằng phím tắt

  143 - Thêm sửa xóa nội dung bằng phím tắt (06:54)

  144 - Setup dữ liệu và project cơ bản trước khi code (09:04)

Phần 022 - Các phím tắt trong controller và model

  145 - Phím tắt dành cho controller (02:35)

  146 - Phím tắt dành cho model (12:28)

Phần 023 - Insert, delete, update

   147 - Sử dụng hàm Insert có sẵn trong phím tắt (11:17)

  148 - Sử dụng hàm Update có sẵn trong phím tắt (06:11)

  149 - Sử dụng hàm Delete có sẵn trong phím tắt (05:31)

PHần 024 - Phân trang bằng phím tắt

  150 - Phân trang sử dụng phím tắt - Xử lý dữ liệu (07:50)

  151 - Đẩy dữ liệu ra view (10:18)

  152 - Phân trang với hỗ trợ của phím tắt (11:59)

  153 - Hoàn thiện phần phân trang bằng phím tắt (10:49)

PHần 025 - Xuất dữ liệu ra excel

   154 - Phương pháp xuất dữ liệu ra excel - Phần cài đặt cơ bản (11:30)

  155 - Xuất dữ liệu dạng bảng (10:11)

  156 - Viết lệnh xuất dữ liệu ra excel (10:51)

Phần 026 - Xử lý menu đa cấp

  157 - Cách xử lý menu đa cấp (10:53)

  158 - Học hàm đệ qui qua ví dụ (07:50)

  159 - Tạo dữ liệu và viết controller thêm dữ liệu menu (13:10)

  160 - Viết hàm xử lý menu đa cấp (13:27)

  161 - Cách CSS menu đa cấp (11:48)

Phần 027 - Xử lý đường dẫn thân thiện - demo trang tinhte.vn

  162 - Tạo đường dẫn thân thiện với SEO (03:29)

  163 - Viết controller xử lý dữ liệu (07:06)

   164 - Tạo đường dẫn thân thiện (14:11)

  165 - Tuỳ biến đường dẫn thân thiện demo theo tinhte.vn (08:14)

Học Online: Tại đây

Google Driver | Fshare | Mshare

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí