Khóa học Java giá 10.99$

Khóa học Java giá 10.99$

Khóa học Java giá 10.99$
Khóa học Java giá 10.99$

Một số bạn nhờ mình share khóa học liên quan đến Java nên hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn khóa học The Complete Java Developer Course. Khóa học The Complete Java Developer Course hiện tại giảm giá còn 10.99$, nay mình share cho ae về học tập thêm kiến thức về Java nhé.

Giới thiệu:
This course for anyone who want to be Java programmer from scratch, We will start by discus all Java fundamentals that you need to start programming Android, Java web or Java Desktop apps. We will start first by install the development environment then you will run your first Java app, and understand how program flow works in Java. Then we will talk about variables and Math operation and proirites. Then we will take about logic and making decision, then we will talk about loops. then we will talk about functions and OOP concept that you need to use when you program apps with Java, then we will talk about multi-processing and how you could run multi-process in same time and how to avoid Deadlock, then we will talk about Databases, then we will talk about collections and which type collection you have to use for better performance depend on your app. Then we will talk about Java 8 new features, then we will talk about build desktop GUI application with JavaFx.

Khóa học này cho bất kỳ ai muốn trở thành lập trình viên Java từ đầu, Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng discus tất cả các nguyên tắc cơ bản về Java mà bạn cần để bắt đầu lập trình các ứng dụng Android, Java web hoặc Java Desktop. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách cài đặt môi trường phát triển sau đó bạn sẽ chạy ứng dụng Java đầu tiên của mình, và hiểu cách hoạt động của luồng chương trình trong Java. Sau đó, chúng ta sẽ nói về các biến và toán học và các proirites. Sau đó, chúng ta sẽ lấy về logic và đưa ra quyết định, sau đó chúng ta sẽ nói về vòng lặp. sau đó chúng ta sẽ nói về các hàm và khái niệm OOP mà bạn cần sử dụng khi bạn lập trình ứng dụng với Java, sau đó chúng ta sẽ nói về xử lý đa và cách bạn có thể chạy nhiều tiến trình trong cùng một thời điểm và cách tránh Deadlock, sau đó chúng ta sẽ nói về Cơ sở dữ liệu, sau đó chúng tôi sẽ nói về bộ sưu tập và loại bộ sưu tập nào bạn phải sử dụng để có hiệu suất tốt hơn tùy thuộc vào ứng dụng của bạn. Sau đó chúng ta sẽ nói về Java 8 các tính năng mới, sau đó chúng ta sẽ nói về việc xây dựng ứng dụng GUI cho máy tính để bàn với JavaFx.
Bạn sẽ học những gì?

 • Build your First app in Java.
 • Build Complete game like Tic Tac Toy.
 • Understand the programming foundation.
 • Understand the programming logic, condition and control.
 • Understand the OOP in Java.
 • Learn new java 8 features.
 • Learn Java GUI with JavaFx.
 • Understand How to work with multithreading and Deadlock.
 • Read and write from and to file.
 • Use collections, And what is the better place to use collection.
 • Xây dựng ứng dụng đầu tiên của bạn trong Java.
  Xây dựng trò chơi hoàn chỉnh như Tic Tac Toy.
  Hiểu nền tảng lập trình.
  Hiểu logic lập trình, điều kiện và kiểm soát.
  Hiểu được OOP trong Java.
  Tìm hiểu các tính năng java 8 mới.
  Tìm hiểu Java GUI với JavaFx.
  Hiểu Làm thế nào để làm việc với đa luồng và Deadlock.
  Đọc và ghi từ và đến tệp.
  Sử dụng bộ sưu tập, Và nơi nào tốt hơn để sử dụng bộ sưu tập.

Driver : Khóa học Java giá

Mshare: Khóa học Java giá

Pass giải nén: khosinhvien.com

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải thành công !