Khóa Học IELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe - Đọc)

Khóa Học IELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe - Đọc)

Khóa Học IELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe - Đọc)
Khóa Học IELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe - Đọc)

Khóa học IELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe - đọc), Giảng viên Nguyệt Ca cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành làm bài thi IELTS ở mức độ thang điểm 5.0

Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến. Bài học luôn bắt đầu bằng những phần từ vựng cơ bản theo chủ đề, nằm trong bài học, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học. Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết.

Bạn sẽ học được gì

1. Cải thiện kĩ năng làm bài thi một cách bài bản nhất

2. Kiến thức nền tảng về các chủ đề trong bài thi IELTS

3. Ứng dụng thực tế trong cuộc sống đã được giảng dạy trong các bài học

Nội dung khóa học

 Phần 1: Định dạng bài thi Nghe hiểu

 Bài 1: Giới thiệu định dạng bài thi Nghe hiểu

 Bài 2: Tourism Form completion - Sentence completion (p1)

 Bài 3: Tourism Form completion - Sentence completion (p2)

 Bài 4: People: Note completion - Predicting the answer (P1)

 Bài 5: People: Note completion - Predicting the answer (P2)

 Bài 6: Travel and Transportation: Labelling diagram - Listening for synonyms (P1)

 Bài 7: Travel and Transportation: Labelling diagram - Listening for synonyms (P2)

 Bài 8: Techonology: Table completion - Multiple choice (P1)

 Bài 9: Techonology: Table completion - Multiple choice (P2)

 Bài 10: Animals Understanding agreement - Matching (P1)

 Bài 11: Animals Understanding agreement - Matching (P2)

 Bài 12: Study abroad: Form filling - Table & note completion (P1)

 Bài 13: Study abroad: Form filling - Table & note completion (P2)

 Bài 14: Study abroad: Form filling - Table & note completion (P3)

 Bài 15: Job & career: Flowchart completion

 Bài 16: Medicine & Health: Multiple choice

 Bài 17: Advertisement: Classification

 

00:14:05

 Bài 18: Family & Society: Matching P1

 

00:08:36

 Bài 19: Family & Society: Matching P2

 Bài 20: Crime & Punishment: Note completion - Matching P1

 Bài 21: Crime & Punishment: Note completion - Matching P2

 Bài 22: Crime & Punishment: Note completion - Matching P3

 Bài 23: Environment & Population: Matching - Flowchart completion P1

 Bài 24: Environment & Population: Matching - Flowchart completion P2

 Bài 25: Environment & Population: Matching - Flowchart completion P3

 Bài 26: Communication: Multiple choice - Note completion P1

 Bài 27: Communication: Multiple choice - Note completion P2

 Bài 28: Communication: Multiple choice - Note completion P3

 Bài 29: Communication: Multiple choice - Note completion P4

 Bài 30: Communication: Multiple choice - Note completion P5

 Bài 31: Culture & Entertainment: Labelling plans and maps P1

 Bài 32: Culture & Entertainment: Labelling plans and maps P2

 Bài 33: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list - Summary completion P1

 Bài 34: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list - Summary completion P2

 Bài 35: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list - Summary completion P3

 Bài 36: Modern life's problems: Short answers - Sentence completion P1

 Bài 37: Modern life's problems: Short answers - Sentence completion P2

 Bài 38: Mind & Intelligence: Summary completion - Multiple choice with more than 1 option P1

 Bài 39: Mind & Intelligence: Summary completion - Multiple choice with more than 1 option P2

 Bài 40: Mind & Intelligence: Summary completion - Multiple choice with more than 1 option P3

 Phần 2: Định dạng bài thi Đọc hiểu

 Bài 41: Giới thiệu định dạng bài thi Đọc hiểu

 Bài 42: Tourism Table completion - Matchin features

 Bài 43: People Flowchart completion - Short answer question

 Bài 44: Travel and Transportation: Labelling diagram - Matching headings

 Bài 45: Techonology Sentence completion - Matching

 Bài 46: Animals Sentence completion - Pick form a list

 Bài 47: Study abroad: Skimming - Prediction - Multiple choice

 Bài 48: Job & career Scanning - Guessing meaning from context - T/F/NG P1

 Bài 49: Job & career Scanning - Guessing meaning from context - T/F/NG P2

 Bài 50: Medicine & Health: Classification - Multiple choice P1

 Bài 51: Medicine & Health: Classification - Multiple choice P2

 Bài 52: Advertisement: Note completon - Matching headings to passages P1

 Bài 53: Advertisement: Note completon - Matching headings to passages P2

 Bài 54: Family & Society: Scanning - Short answer questions P1

 Bài 55: Family & Society: Scanning - Short answer questions P2

 Bài 56: Crime & Punishment: Skimming - Sentence completion - Y/N/NG

 Bài 57: Environment & Population: Sentence completion - Matching headings P1

 Bài 58: Environment & Population: Sentence completion - Matching heading P2

 Bài 59: Happiness: Summary completion - Multiple choice

 Bài 60: Culture & Entertainment: Locating information - Matching information and features P1

 Bài 61: Culture & Entertainment: Locating information - Matching information and features P2

 Bài 62: Producers & Customers: Reading for the main idea - Summary completion P1

 Bài 63: Producers & Customers: Reading for the main idea - Summary completion P2

 Bài 64: Modern life's problems: Prediction - Guessing meaning from context - Short answers

 Bài 65: Mind & Intelligence: Table completion - Note completion P1

 Bài 66: Mind & Intelligence: Table completion - Note completion P2

Google Driver 

Part 1

Part 2

Part 3

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí