KHÓA HỌC CỐT LÕI JAVA WEB JSP-SERVLET CORE QUA DỰ ÁN WEB HỌC TOEIC TRỰC TUYẾN

KHÓA HỌC CỐT LÕI JAVA WEB JSP-SERVLET CORE QUA DỰ ÁN WEB HỌC TOEIC TRỰC TUYẾN

KHÓA HỌC CỐT LÕI JAVA WEB JSP-SERVLET CORE QUA DỰ ÁN WEB HỌC TOEIC TRỰC TUYẾN
KHÓA HỌC CỐT LÕI JAVA WEB JSP-SERVLET CORE QUA DỰ ÁN WEB HỌC TOEIC TRỰC TUYẾN

Học viên sẽ học được gì sau khi học khóa học của bạn ?

 •  Các bạn có thể làm ra 1 website hoàn chỉnh sử dụng công nghệ Jsp - Servlet kết hợp công nghệ Hibernate, Jquery, Ajax, Bootstrap, SQL
 •  Ôn tập lại được kiến thức Java căn bản, hướng đối tượng trong Java.
 •  Biết cách phân tích, thiết kế chức năng của 1 ứng dụng web.
 •  Biết cách phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu sử dụng hệ quản trị Mysql
 •  Làm tiền đề, cốt lỗi để các bạn học lên các công nghệ lập trình web cao hơn trong Java ứng dụng các framework như: spring mvc, hibernate

Đối tượng nên học khóa này là ai ?

 •  Bất cứ ai đam mê lập trình web, muốn định hướng theo lập trình web.

Những yêu cầu trước khi học khóa học này ?

 •  Có kiến thức về lập trình căn bản, từng học qua 1 ngôn ngữ lập trình bất kì như C,C++,Java,C#
 •  Có kiến thức về Java căn bản, hướng đối tượng trong Java
 •  Từng học qua lập trình web là 1 lợi thế

Giới thiệu về khóa học

JavaServer Pages (JSP) là gì?

JavaServer Pages (JSP) là một công nghệ để phát triển các Webpage mà hỗ trợ nội dung động, giúp các lập trình viên chèn java code vào trong các HTML page bằng việc sử dụng các JSP tag đặc biệt, hầu hết bắt đầu với <% và kết thúc với %>.

Một thành phần JavaServer Pages (JSP) là một loại Java Servlet, được thiết kế để thực hiện vai trò của một giao diện người dùng (User Interface) cho một ứng dụng Java Web. Lập trình viên Web viết JSPs như là các text file mà kết nối HTML code hoặc XHTML code, phần tử XHTML, và các JSP actions và câu lệnh JSP được nhúng.

Tại sao sử dụng JSP?

JavaServer Pages (JSP) thường hoạt động với cùng mục đích như các chương trình độc lập bởi sử dụng Common Gateway Interface (CGI). Nhưng JSP thường có một số lợi thế trong khi so sánh với CGI:

 • Hiệu năng tốt hơn đáng kể bởi vì JSP cho phép nhúng các phần tử động trong chính các HTML page thay vì phải có một CGI file riêng biệt.
 • JSP luôn luôn được biên dịch trước khi nó được xử lý bởi Server, không giống như CGI/Perl mà yêu cầu Server tải một trình thông dịch (Interpreter) và Target Script mỗi khi trang được yêu cầu.
 • JavaServer Pages (JSP) được xây dựng ở trên cùng của Java Servlet API, vì thế, giống Servlet, JSP cũng có quyền truy cập tới tất cả Enterprise Java APIs mạnh mẽ, bao gồm JDBC, EJB, JAXP, …
 • Các JSP page có thể được sử dụng để kết nối với Servlet mà xử lý Business logic, mô hình được hỗ trợ bởi Java Servlet.

Khoá học Cốt lỗi JSP- SERVLET tại MyClass.vn cung cấp toàn bộ các kiến thức từ cơ bản nhất đến chuyên sâu, cốt lỗi về JSP - SERVLET. Đây là khoá học tiền đề giúp bạn có thể tạo ra các ứng dụng web lớn dựa trên ngôn ngữ Java

Nhu cầu tuyển dụng?

Java - Java Web được tuyển nhiều bởi các công ty lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như bảo hiểm, y tế, giáo dục, ngân hàng. Việc nắm bắt các công nghệ lập trình Web trên nền tảng Java sẽ giúp bạn có được những mức lương khá cao.

Đề cương khóa học

7 chương

129 bài học

57 giờ 25 phút

Chương 1: Tổng quan giới thiệu khóa học

 30 phút

 Bài 1: Giới thiệu sản phẩm sau khi hoàn thành khoá học

Xem trước

 30 phút

 Bài 2: Slide + sourcecode + tài liệu + Thảo luận Facebook

Chương 2: Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ lập trình JSP-SERVLET

 21 phút

 Bài 3: Cài đặt môi trường chạy java và intellij

 7 phút

 Bài 4: Hướng dẫn cài đặt Mysql

 7 phút

 Bài 4.1: Cấu hình apache tomcat và maven

 7 phút

Chương 3: Tổng quan về servlet và jsp

 3 giờ 3 phút

 Bài 5: Lập trình web với servlet - Ưu và nhược điểm

 50 phút

 Bài 6: Lập trình web với jsp - Ưu và nhược điểm

 22 phút

 Bài 7: Tổng quan mô hình MVC (model 2) trong lập trình jsp - servlet và tạo cấu trúc project

 14 phút

 Bài 7.1: Xây dựng cấu trúc tầng Model và Controller

Xem trước

 17 phút

 Bài 7.2: Xây dựng cấu trúc tầng View và tầng Business Logic

 20 phút

 Bài 8: Quản lý source với GIT và Intellij

 24 phút

 Bài 9: Bổ sung thêm layer cho tầng Business Logic

 6 phút

 Bài 10: Thiết kế và quản lý database mysql sử dụng Intellij

 30 phút

Chương 4: Xây dựng phần backend của project sử dụng Hibernate

 6 giờ 32 phút

 Bài 11: Giới thiệu tổng quan về hibernate

 13 phút

 Bài 12.1: Cấu hình hibernate cho project sử dụng XML file và kết nối với database Mysql phần 1.

 22 phút

 Bài 12.2: Cấu hình hibernate cho project sử dụng XML file và kết nối với database Mysql phần 2.

 12 phút

 Bài 13: Tìm hiểu đối tượng SessionFactory và xây dựng lớp HibernateUtil khởi tạo SessionFactory

 17 phút

 Bài 14: Xây dựng tầng persistence entity trong hibernate sử dụng JPA annotation.

 20 phút

 Bài 15: Xây dựng các quan hệ trong hibernate: one – to – many, many – to – one

 38 phút

 Bài 16: Tìm hiểu Session, Transaction trong hibernate

 11 phút

 Bài 17.1: Xây dựng API findAll() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction phần 1

 50 phút

 Bài 17.2: Xây dựng API findAll() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction phần 2

 26 phút

 Bài 18: Hướng dẫn cấu hình TESTNG và cách debug trong intellij để test các API phía backend

 34 phút

 Bài 19: Xây dựng API update() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction

 20 phút

 Bài 20: Xây dựng API save(), findById() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction

 16 phút

 Bài 21.1: Xây dựng API findByProperty() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction phần 1

 39 phút

 Bài 21.2: Xây dựng API findByProperty() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction phần 2

 19 phút

 Bài 22.1: Xây dựng API delete() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction phần 1

 23 phút

 Bài 22.2: Xây dựng API delete() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction phần 2

 32 phút

CHƯƠNG 5: Chuong 5: Xây dựng phần front-end cho project

 10 giờ 7 phút

 Bài 23.1 Xây dựng khung giao diện cho project sử dụng sitemesh decorator phần 1

 34 phút

 Bài 23.2: Xây dựng khung giao diện cho project sử dụng sitemesh decorator phần 2

 53 phút

 Bài 24.1: Hướng dẫn sử dụng template mẫu và tạo giao diện trang login sử dụng template có sẵn kết hợp với sitemesh decorator phần 1

 28 phút

 Bài 24.2: Hướng dẫn sử dụng template mẫu và tạo giao diện trang login sử dụng template có sẵn kết hợp với sitemesh decorator phần 2

 30 phút

 Bài 25: Quản lý tên trong trang jsp sử dụng resource bundle

 23 phút

 Bài 26.1: Hướng dẩn xây dựng các tầng DTO, SERVICE, DAO, UTILS trong project thông qua chức năng đăng nhập và giải thích các khái niệm pojo, command, dto trong mô hình MVC phần 1

 33 phút

 Bài 26.2: Hướng dẩn xây dựng các tầng DTO, SERVICE, DAO, UTILS trong project thông qua chức năng đăng nhập và giải thích các khái niệm pojo, command, dto trong mô hình MVC phần 2

 32 phút

 Bài 26.3: Hướng dẩn xây dựng các tầng DTO, SERVICE, DAO, UTILS trong project thông qua chức năng đăng nhập và giải thích các khái niệm pojo, command, dto trong mô hình MVC phần 3

 7 phút

 Bài 27: Hướng dẫn sử dụng logger - log4j để hiển thị lỗi khi chạy project

 20 phút

 Bài 28: Hướng dẫn sử dụng common bean utils trong servlet để truyền dữ liệu từ form vào controller

 26 phút

 Bài 29.1: Hoàn thiện chức năng đăng nhập phần 1

 29 phút

 Bài 29.2: Hoàn thiện chức năng đăng nhập phần 2

 35 phút

 Bài 30: Xây dựng giao diện cho trang admin và trang web của người dùng sử dụng sitemesh decorator

 43 phút

 Bài 31.1: Hướng dẫn sử dụng display tag hỗ trợ phân trang, sắp xếp table tự động trong jsp phần 1

 26 phút

 Bài 31.2: Hướng dẫn sử dụng display tag hỗ trợ phân trang, sắp xếp table tự động trong jsp phần 2

 36 phút

 Bài 32: Cải thiện, clean code lại chức năng đăng nhập

 9 phút

 Bài 33: Hướng dẫn sử dụng display tag hỗ trợ phân trang, sắp xếp table tự động trong jsp phần 3

 38 phút

 Bài 34.1: Hướng dẫn xây dựng API initSearchBean và cải thiện lại API findByProperties để phục vụ việc phân trang, sort trong display tag phần 1

Xem trước

 20 phút

 Bài 34.2: Hướng dẫn xây dựng API initSearchBean và cải thiện lại API findByProperties để phục vụ việc phân trang, sort trong display tag phần 2

Xem trước

 34 phút

 Bài 35.1: Hướng dẫn phân trang và sắp xếp trong display tag phần 1

 31 phút

 Bài 35.2: Hướng dẫn phân trang và sắp xếp trong display tag phần 2

 20 phút

Chương 6: Xây dựng các phương thức hỗ trợ trong dự án và xây dựng cấu trúc jquery cho phía front end của dự án

 19 giờ 23 phút

 Bài 36: Ôn tập lại Hashset, Hashmap trong java

 38 phút

 Bài 37.1: Cải thiện lại API findByProperty hỗ trợ tìm kiếm theo trường bất kì trong bảng và test API findByProperty với testng phần 1

 35 phút

 Bài 37.2: Cải thiện lại API findByProperty hỗ trợ tìm kiếm theo trường bất kì trong bảng và test API findByProperty với testng phần 2

 20 phút

 Bài 38: Hướng dẫn sử dụng resource bundle trong servlet

 13 phút

 Bài 39: Hướng dẫn sử dụng urlPartterns trong Servlet

 20 phút

 Bài 40.1: Xây dựng phương thức upload file trong servlet sử dụng Apache Commons phần 1

 42 phút

 Bài 40.2: Xây dựng phương thức upload file trong servlet sử dụng Apache Commons phần 2

 22 phút

 Bài 41: Hướng dẫn sử dụng HttpSession trong Servlet

 11 phút

 Bài 42.1: Cải thiện lại phương thức Upload File sử dụng Apache Commons (Refactor Code) phần 1

Xem trước

 39 phút

 Bài 42.2: Cải thiện lại phương thức Upload File sử dụng Apache Commons (Refactor Code) phần 2

Xem trước

 32 phút

 Bài 43.1: Cú pháp, selector, event click, hide trong Jquery và hướng dẫn debug code jquery trên browser, chia branch git trong Intellij phần 1

 34 phút

 Bài 43.2: Cú pháp, selector, event click, hide trong Jquery và hướng dẫn debug code jquery trên browser, chia branch git trong Intellij phần 2

 4 phút

 Bài 44.1: html(), val(), attr(), closest(), css(), find(), prop(), each() trong jquery phần 1

 37 phút

 Bài 44.2: html(), val(), attr(), closest(), css(), find(), prop(), each() trong jquery phần 2

 32 phút

 Bài 44.3: html(), val(), attr(), closest(), css(), find(), prop(), each() trong jquery phần 3

 26 phút

 Bài 45: Change() method trong Jquery

 16 phút

 Bài 46: Giới thiệu bài tập Jquery, hiển thị danh sách quản lý người dùng sử dụng API findByProperty và display tag

 40 phút

 Bài 47: Merge code từ nhánh con sang nhánh master trong GIT sử dụng Intellij

 8 phút

 Bài 48.1: Thực hành jquery phần 1

 32 phút

 Bài 48.2: Thực hành jquery phần 2

 20 phút

 Bài 49: Review code bài 48 và giải thích tường minh

 6 phút

 Bài 50: Thực hành jquery phần 3

 13 phút

 Bài 51.1: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 1

 38 phút

 Bài 51.2: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 2

 50 phút

 Bài 51.3: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 3

 25 phút

 Bài 51.4: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 4

 33 phút

 Bài 51.5: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 5

 24 phút

 Bài 51.6: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 6

 32 phút

 Bài 51.7: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 7

 27 phút

 Bài 52: Áp dụng Design Parttern Singleton pattern trong dự án thông qua việc xây dựng singleton cho 2 tầng SERVICE và DAO

Xem trước

 27 phút

 Bài 53: Refactor code chức năng đăng nhập nhằm tối ưu perfomance

 37 phút

 Bài 54: Demo chức năng thêm tài khoản người dùng bằng cách import dữ liệu từ file excel

 26 phút

 Bài 55.1: Đọc file excel sử dụng thư viện APACHE POI phần 1

 38 phút

 Bài 55.2: Đọc file excel sử dụng thư viện APACHE POI phần 2

 43 phút

 Bài 56: Áp dụng Design Parttern Factory Method trong dự án thông qua chức năng đọc file Excel

 18 phút

 Bài 57: Xây dựng phương thức xuất dữ liệu dạng String theo kiểu dữ liệu trong file excel

 39 phút

 Bài 58.1: Validate dữ liệu file Excel trước khi import phần 1

 37 phút

 Bài 58.2: Validate dữ liệu file Excel trước khi import phần 2

 33 phút

 Bài 58.3: Validate dữ liệu file Excel trước khi import phần 3

 42 phút

 Bài 59.1: Import dữ liệu từ file excel vào trong database phần 1 và xây dựng thêm API findEqualUnique cho phần backend

 33 phút

 Bài 59.2: Import dữ liệu từ file excel vào trong database phần 2

 21 phút

Chương 7: Hoàn thiện chức năng của dự án

 17 giờ 29 phút

 Bài 60: Phân tích và thiết kế chức năng cho website học toeic trực tuyến

 27 phút

 Bài 61.1: Xây dựng khung chức năng tìm kiếm trong trang Admin thông chức năng tìm kiếm bài hướng dẫn nghe phần 1

 30 phút

 Bài 61.2: Xây dựng khung chức năng tìm kiếm trong trang Admin thông chức năng tìm kiếm bài hướng dẫn nghe phần 2

 24 phút

 Bài 62: Tích hợp CKEDITOR hỗ trợ soạn thảo văn bản cho project thông qua chức năng quản lý bài hướng dẫn nghe

 19 phút

 Bài 63: Hướng dẫn sử dụng Jquery Validation Plugin hỗ trợ vaidate dữ liệu ngoài form thông qua chức năng quản lý bài hướng dẫn nghe

 26 phút

 Bài 64: Hướng dẫn sử dụng API FileReader trong Javascript hỗ trợ việc đọc nội dung từ file thông qua chức năng xem ảnh ngay khi upload

 31 phút

 Bài 65.1: Hoàn thiện chức năng thêm, cập nhật bài hướng dẫn nghe phần 1

 38 phút

 Bài 65.2: Hoàn thiện chức năng thêm, cập nhật bài hướng dẫn nghe phần 2

 17 phút

 Bài 66: Ôn tập và cấu hình lại logger - log4j

 12 phút

 Bài 67: Ôn tập exception trong java

 30 phút

 Bài 68: Hoàn thiện chức năng thêm, cập nhật bài hướng dẫn nghe phần 3

 26 phút

 Bài 69: Tìm hiểu SweetAlert trong Jquery

 21 phút

 Bài 70: Hoàn thiện chức năng xóa bài hướng dẫn nghe

 32 phút

 Bài 71: Áp dụng toán tử LIKE trong sql vào trong API findByProperty hỗ trợ tìm kiếm gần đúng

 26 phút

 Bài 72: Chỉnh sửa lại ResourceBundle và giải thích lại 1 số hàm jquery viết dùng chung

 12 phút

 Bài 73: chỉnh sửa chức năng search và giao diện trong trang danh sách bài hướng dẫn nghe

 7 phút

 Bài 74: Refactor code hàm writeOrUploadFile trong UploadUtil

 28 phút

 Bài 75: Viết hàm đọc file từ folder nằm ngoài project

 22 phút

 Bài 76: Tích hợp CKFinder trong CKEditor hỗ trợ upload ảnh khi soạn thạo nội dung văn bản

 31 phút

 Bài 77: Chỉnh sửa lại chức năng phân trang trong quản lý user và phân trang khi import user từ file excel

 25 phút

 Bài 78: Quản lý session khi đăng nhập và tạo chức năng logout

 28 phút

 Bài 79.1: Phân tích và thiết kế hoàn chỉnh database cho hệ thống web toeic phần 1

 20 phút

 Bài 79.2: Phân tích và thiết kế hoàn chỉnh database cho hệ thống web toeic phần 2

 22 phút

 Bài 80.1: Xây dựng chức năng bài hướng dẫn nghe ngoài client phần 1

 44 phút

 Bài 80.2: Xây dựng chức năng bài hướng dẫn nghe ngoài client phần 2

 45 phút

 Bài 80.3: Xây dựng chức năng bài hướng dẫn nghe ngoài client phần 3

 30 phút

 Bài 81: Refactor code hàm UploadUtil

 7 phút

 Bài 82: Hướng dẫn upload nhiều file cùng 1 lúc thông qua chức năng upload audio, hình ảnh và chỉnh sửa 1 số entity

 33 phút

 Bài 83.1: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài tập ngoài client phần 1

 43 phút

 Bài 83.2: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài tập ngoài client phần 2

 60 phút

 Bài 83.3: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài tập ngoài client phần 3

 41 phút

 Bài 84.1: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài thi ngoài client phần 1

 37 phút

 Bài 84.2: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài thi ngoài client phần 2

 35 phút

 Bài 84.3: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài thi ngoài client phần 3

 36 phút

 Bài 85: Refactor code hàm save phần Backend

 3 phút

 Bài 86: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài thi ngoài client phần 4

 41 phút

 Bài 87: Tổng kết khóa học và hướng dẫn cách chạy project của khóa học

 12 phút

 Bài 88: Tối ưu API findByProperty trong phần backend

Google Driver

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí