KHÓA HỌC C# NÂNG CAO

KHÓA HỌC C# NÂNG CAO

KHÓA HỌC C# NÂNG CAO
KHÓA HỌC C# NÂNG CAO

Khóa học cung cấp kiến thức để bạn tìm hiểu chuyên sâu hơn về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói...), giúp học viên thuần thục về cách sử dụng C#. Từ đó hoàn thiện được khả năng lập trình với C# và đủ khả năng để:

 - Gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

 - Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

 - Triển khai được mô hình đa tầng

 - Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Nội dung khóa học “C# nâng cao”:

• Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

• Xử lý tập tin trong C#

• Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#

• Kiến trúc đa tầng trong C#

• Đóng gói ứng dụng

• Giới thiệu một số Third party Component

Nội dung khóa học

 • PHẦN 1: LẬP TRÌNH WINDOWS FORM NÂNG CAO TRONG C#

  •  Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form
  •  Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker
  •  Bài 3: Menu & ContextMenu
  •  Bài 4: Toolbar & Statusbar
  •  Bài 5: ListView
  •  Bài 6: DataGridView
  •  Bài 7: TreeView
  •  Bài 8: Tabcontrol 
  • Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog
  • Bài 10: Project thực tế
 • PHẦN 2: XỬ LÝ TẬP TIN TRONG C#

  •  Bài 11: Xử lý TextFile trong C#
  •  Bài 12: Xử lý Serialize File trong C#
  •  Bài 13: RichTextBox & StreamFile
  •  Bài 14: Project thực tế
 • PHẦN 3: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG C#

  •  Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
  •  Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET
  •  Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server
  •  Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu
  •  Bài 19: Cách thêm dữ liệu
  •  Bài 20: Cách sửa dữ liệu
  •  Bài 21: Cách xóa dữ liệu
  •  Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure
  •  Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter
  •  Bài 24: Databinding
  •  Bài 25: In ấn dữ liệu trong C#
  •  Bài 26: Project thực tế
 • PHẦN 4: KIẾN TRÚC ĐA TẦNG TRONG C#

  •  Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng
  •  Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng
 • PHẦN 5: GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIRD PARTY COMPONENT

  •  Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng
  •  Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar
 • PHẦN 6: ĐÓNG GÓI ỨNG DỤNG

  •  Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio
  •  Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C#
 • PHẦN 7: BÀI TẬP RÈN LUYỆN TỔNG HỢP- CÓ ĐÁP ÁN

  • Bài 33: Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access
  • Bài 34: Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách
  • Bài 35: Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp cơ sở dữ liệu
  • Bài 36: Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu
  • Bài 37: Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu
 • PHẦN 8: BÀI TẬP RÈN LUYỆN TỔNG HỢP- TỰ GIẢI

 • Bài 38: Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát
 • Bài 39: Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập
 • Bài 40: Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển
 • Bài 41: Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí
 • Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 - Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học

Google Driver

Part 1

Part 2

Mshare ( Tốc độ cao ) - Full

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí