ionic 3 App for WooCommerce

ionic 3 App for WooCommerce

ionic 3 App for WooCommerce
ionic 3 App for WooCommerce

New Features

 1. Dynamic design layout
 2. Unlimited design layout
 3. Update designs from admin panel
 4. Update designs to live app
 5. Unlimited banners
 6. Link banners to product or category or post
 7. Dynamic sortable banner blocks
 8. Dynamic sortable products blocks
 9. Dynamic sortable category blocks
 10. Instant loading using local storage
 11. Automatic Push notification for new product
 12. Automatic Push notification for new order

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí