Hướng Dẫn Lập Đọc Hiểu Và Phân Tích Các Chỉ Số Báo Cáo Tài Chính

Hướng Dẫn Lập Đọc Hiểu Và Phân Tích Các Chỉ Số Báo Cáo Tài Chính

Hướng Dẫn Lập Đọc Hiểu Và Phân Tích Các Chỉ Số Báo Cáo Tài Chính
Hướng Dẫn Lập Đọc Hiểu Và Phân Tích Các Chỉ Số Báo Cáo Tài Chính

Nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng phân tích cơ bản là chỉ là việc đọc – hiểu báo cáo tài chính. Điều này không đúng, đọc –hiểu báo cáo tài chính là phần định lượng trong phân tích cơ bản, sẽ được làm rõ ở bài viết này.

Mỗi nhà đầu tư sẽ có phong cách đầu tư khác nhau, có thể kết hợp cả định lượng và định tính, Warren Buffett là bậc thầy về sự kết hợp này. Nhưng Benjamin Graham và Walter Schloss thì hầu như chỉ quan tâm đến định lượng, tức là đọc báo cáo tài chính.

1. Bảng báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là bảng cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền…

Nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản đọc – hiểu  và sử dụng các thông tin từ báo cáo tài chính để đưa ra quyết định đầu tư.

Báo cáo tài chính gồm 3 bảng chính: Bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ.
Chúng ta sẽ này sẽ tìm hiểu ngắn gọn từng bảng trong báo cáo tài chính nhé

Hướng Dẫn Lập Đọc Hiểu Và Phân Tích Các Chỉ Số Báo Cáo Tài Chính

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn xem video vui vẻ!