HR Manager - Human Resource Management System HR Software (HRMS)

HR Manager - Human Resource Management System HR Software (HRMS)

HR Manager - Human Resource Management System HR Software (HRMS)
HR Manager - Human Resource Management System HR Software (HRMS)

HRM is a Modern and responsive Human Resource Management System. It is developed by PHP and Codeigniter framework. It is designed and developed for office management and company employee management.

Features :

 • Accounts System (with chart of accounts and all the accounts features almost)
 • Asset Management System
 • Employee Attendence System
 • Best Employee Award System
 • Full Employee Recruitment Process
 • Loan System
 • Employee Leave System
 • Notification System
 • Payroll System
 • Tax System
 • Lots of Reports
 • Role Permission System

Google Driver   |  |   MegaNZ

V 3.0 null

Google Driver   |  |   MegaNZ

HR Manager v4.0 - Human Resource Management System HR Software (HRMS)

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí