Giáo trình pháp luật đại cương - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo trình pháp luật đại cương - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo trình pháp luật đại cương - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giáo trình pháp luật đại cương - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiểu biết về pháp luật, tuân theo pháp luật là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân. Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt Nam, công tác giáo dục pháp luật trong các trường học ngày càng trở nên cấp thiết, góp phần hình thành những thế hệ công dân có hiểu biết về pháp luật và có ý thức thượng tôn pháp luật.  Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX)… Năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013 – 2016” nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người học trong toàn ngành Giáo dục, góp phần tăng cường hiệu quả quản lí nhà nước về giáo dục.  Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung môn Pháp luật đại cương thành môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của tất cả các ngành học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Vụ Giáo dục Đại học tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn Pháp luật đại cương. Giáo trình Pháp luật đại cương mà bạn đọc đang có trên tay là kết quả nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc của nhiều tác giả là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên có uy tín và kinh nghiệm tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phục vụ công tác đào tạo sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chuyên ngành Luật ở Việt Nam (các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, từ xa, chuyên tu…). Công trình được biên soạn trên cơ sở kế thừa, phát triển kết quả nghiên cứu của các tác giả, đồng thời cập nhật những thông tin mới về lĩnh vực pháp luật ở Việt Nam cũng như trên thế giới, đáp ứng tốt nhu cầu và xu thế của việc học tập và giảng dạy pháp luật hiện nay. Giáo trình gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Đại cương về nhà nước và pháp luật, gồm những khái niệm và lí luận chung về nhà nước, pháp luật. Phần thứ hai: Đại cương về các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm các lĩnh vực: pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật lao động, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, pháp luật kinh doanh, pháp luật đất đai, môi trường. Phần thứ ba: Đại cương về pháp luật quốc tế, gồm những kiến thức chung về công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, luật thương mại quốc tế. Phần thứ tư: Đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam. Nội dung của Giáo trình Pháp luật đại cương được biên soạn theo hướng cập nhật kiến thức mới, phát huy tính tích cực, chủ động, liên hệ với thực tiễn của người học. Bên cạnh nội dung lí thuyết, sau mỗi chương là phần Câu hỏi ôn tập, nhằm giúp người học củng cố và vận dụng những kiến thức đã được tiếp cận. Giáo trình này cũng là tài liệu cần thiết cho giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông và các đối tượng quan tâm khác. Trong quá trình biên soạn, do những hạn chế khách quan và chủ quan nên vẫn còn nội dung cần tiếp tục bổ sung và sửa đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong nhận được nhiều ý kiến góp ý để những lần xuất bản sau Giáo trình được hoàn chỉnh hơn.Thư góp ý xin gửi về Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội hoặc Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 136 Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm trân trọng giới thiệu! 

Thông Tin Chi Tiết

Hiểu biết về pháp luật, tuân theo pháp luật là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân. Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt Nam, công tác giáo dục pháp luật trong các trường học ngày càng trở nên cấp thiết, góp phần hình thành những thế hệ công dân có hiểu biết về pháp luật và có ý thức thượng tôn pháp luật. 

 

 

Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX)… Năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013 – 2016” nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người học trong toàn ngành Giáo dục, góp phần tăng cường hiệu quả quản lí nhà nước về giáo dục. 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung môn Pháp luật đại cương thành môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của tất cả các ngành học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Vụ Giáo dục Đại học tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn Pháp luật đại cương.

 

Giáo trình Pháp luật đại cương mà bạn đọc đang có trên tay là kết quả nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc của nhiều tác giả là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên có uy tín và kinh nghiệm tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phục vụ công tác đào tạo sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chuyên ngành Luật ở Việt Nam (các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, từ xa, chuyên tu…). Công trình được biên soạn trên cơ sở kế thừa, phát triển kết quả nghiên cứu của các tác giả, đồng thời cập nhật những thông tin mới về lĩnh vực pháp luật ở Việt Nam cũng như trên thế giới, đáp ứng tốt nhu cầu và xu thế của việc học tập và giảng dạy pháp luật hiện nay.

 

Giáo trình gồm 3 phần:

 

 

Phần thứ nhất: Đại cương về nhà nước và pháp luật, gồm những khái niệm và lí luận chung về nhà nước, pháp luật.

 

Phần thứ hai: Đại cương về các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm các lĩnh vực: pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật lao động, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, pháp luật kinh doanh, pháp luật đất đai, môi trường.

 

Phần thứ ba: Đại cương về pháp luật quốc tế, gồm những kiến thức chung về công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, luật thương mại quốc tế.

 

Phần thứ tư: Đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam.

 

 

Nội dung của Giáo trình Pháp luật đại cương được biên soạn theo hướng cập nhật kiến thức mới, phát huy tính tích cực, chủ động, liên hệ với thực tiễn của người học. Bên cạnh nội dung lí thuyết, sau mỗi chương là phần Câu hỏi ôn tập, nhằm giúp người học củng cố và vận dụng những kiến thức đã được tiếp cận. Giáo trình này cũng là tài liệu cần thiết cho giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông và các đối tượng quan tâm khác.

 

 

Trong quá trình biên soạn, do những hạn chế khách quan và chủ quan nên vẫn còn nội dung cần tiếp tục bổ sung và sửa đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong nhận được nhiều ý kiến góp ý để những lần xuất bản sau Giáo trình được hoàn chỉnh hơn.

 

Thư góp ý xin gửi về Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội hoặc Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 136 Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội.

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm trân trọng giới thiệu!

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí