DOCTOR PRACTICE MANAGEMENT SYSTEM

DOCTOR PRACTICE MANAGEMENT SYSTEM

DOCTOR PRACTICE MANAGEMENT SYSTEM

App Login

URL : Demo Admin

Login for Super Admin:
Username : admin
Password : 111111
 

Login for Doctor:
Username : adil
Password : 111111

Login for Patient:
You can login as doctor and create a patient to test patient panel

Login for Assistant:
You can login as doctor and create an assistant to test patient panelFor installation you can follow this document, including three simple steps to installation: Documentation

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí