Dmitry Rogozhkin - Cinema Presets & Tutorial

Dmitry Rogozhkin - Cinema Presets & Tutorial

Dmitry Rogozhkin - Cinema Presets & Tutorial

 Dmitry Rogozhkin - Cinema Presets & Tutorial 

Package included 38 presets for LR

Experience the new set of ready-made presets for Lightroom and start processing as a professional in a couple of hours!

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí