Countdown for Elementor WordPress Plugin

Countdown for Elementor WordPress Plugin

Countdown for Elementor WordPress Plugin
Countdown for Elementor WordPress Plugin

Required Elementor installed if you want use this plugin. Because this is an addon for Elementor

Features:

  • Addons For Elementor
  • Countdown
  • 3 Countdown Types
  • 3 Countdown Styles
  • Custom Color
  • Custom Background Color
  • Multiple countdown in the same page
  • Animations with 200+ Effects
  • Responsive
  • Translation Ready (include .po/.mo files)

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí