Clever Mega Menu for WPBakery Page Builder

Clever Mega Menu for WPBakery Page Builder

Clever Mega Menu for WPBakery Page Builder
Clever Mega Menu for WPBakery Page Builder

Clever Mega Menu is an easy to use Mega Menu Plugin For Visual Composer. This WordPress plugin is a user-friendly, highly customizable, responsive Mega Menu.

Fully control over WordPress navigation menus with ease of visual editing from Visual Composer. Clever Mega Menu lets you add HTML, Shortcodes or widgets into navigation menus easily without any coding knowledge. Create Mega Menus the WordPress way. Build your mega menus using the familiar Visual Composer interface.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí