Bus365 - Bus Reservation System with Website

Bus365 - Bus Reservation System with Website

Bus365 - Bus Reservation System with Website

Website : http://bus-ticket.bdtask.com/bus_demo_v5/

Admin panel : http://bus-ticket.bdtask.com/bus_demo_v5/login

All features at a glance : https://www.bdtask.com/bus-reservation-system.php

Passenger Example Login : http://bus-ticket.bdtask.com/bus_demo_v5/userlog | User : bdtask@gmail.com and Password : 123456

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí