APPLY - WORDPRESS ADMIN THEME

APPLY - WORDPRESS ADMIN THEME

APPLY - WORDPRESS ADMIN THEME

WordPress admin theme to customize WP admin panel

1: COLORS

Change the admin colors

 • Use default colors
 • Change global colors
 • Change menu colors
 • Change bar colors

2: ADMIN BAR

Change the admin bar on the top

 • Custom admin logo
 • Custom admin name
 • Hide admin name
 • Hide quick links

3: MENU

Rename/Remove the menu/submenu on the left

 • Rename menu/submenu title
 • Remove menu/submenu
 • Custom menu icons
 • Drag/drop to sort menu/submenu

4: LOGIN PAGE

Change the login page logo

 • Custom login page logo
 • Change login page background color
 • Change login page background image

Change admin footer text and version

 • Change footer text
 • Change footer version

6: EXTRA

 • Import/Export
 • Disable settings on sub sites

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí