Aleyia Beauty Script

Aleyia Beauty Script

Aleyia Beauty Script
Aleyia Beauty Script

Aleyia Beauty Script 

OTF | TTF 

Aleyia Beauty Script - is a new font that is authentic and suitable for many of your visual needs, like for invitation, greeting cards, branding materials, business cards, quotes, posters, and more!

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí