5 Học Làm CEO - Đánh giá công việc

5 Học Làm CEO - Đánh giá công việc

5 Học Làm CEO - Đánh giá công việc
5 Học Làm CEO - Đánh giá công việc
BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÝ    NĂM 2010
           
Họ và Tên   ICT-TT-09/08
Phòng   Rev:1
Bộ Phận   Từ: 
 
1 – NHIỆM VỤ - TINH THẦN TRÁCH NHIỆM (ĐIỂM TỐI ĐA 80) MỨC ĐÁNH GIÁ TP. ĐÁNH GIÁ NS. NHẬN XÉT
1 Lập hợp đồng mua hàng (hợp đồng ngọai thương) theo yêu cầu từ phòng kinh doanh, với quy cách và khối lượng hàng hóa phải được xác định rõ từ phòng kinh doanh. 5    
2 Kiểm soát chất lượng hàng hoá mua vào  bằng biên bản kiểm tra - Phòng NK chịu trách nhiệm khiếu nại nhà cung cấp và đền bù/ thay thế sản phẩm nếu sai chủng loại và hàng kém chất lượng 10    
3 Theo dõi tiến độ giao nhận hàng và thông tin đến giám đốc và người yêu cầu nhập khẩu.(Trách nhiệm: giao hàng đúng thời hạn theo yêu cầu từ phòng kinh doanh) 5    
4 Thực hiện và hòan thiện việc nhập hàng các thủ tục liên quan đến họat động nhập khẩu (nhập hàng, tham vấn thuế, khai hải quan…).- Chuẩn bị tất cả các yêu cầu về hồ sơ hàng hóa cho khách hàng: “CO”, “CQ”, Packing list, AWB, BOL ...vv 5    
5 Báo cáo và theo dõi việc thanh toán cho nhà sản xuất. (Trách nhiệm: chính xác, giảm thiểu tối đa chi phí mua hàng, vận chuyển cho Công ty). 5    
6 Tìm kiếm, thương lượng, đàm phán giá với nhà cung cấp, ít nhất 3 nhà cung cấp (ngọai trừ chỉ định)(Trách nhiệm : lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất về mọi mặt, kiểm sóat chi phí và giá) 5    
7 Cung cấp đầy đủ  tài liệu, hô sơ theo yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan cho hàng hóa mua vào theo hợp đồng bán. (Trách nhiệm: đảm bảo tính chính xác tài liệu, chất lượng hàng hóa, đúng thời gian quy định công ty) 5    
8 Thưc hiện và Lựa chọn mua các dịch vụ vận chuyển và giao nhận. (Thực hiện kiểm tra việc vận chuyển, giao và nhận cho các hàng hóa, thư tín, tài liệu… vận chuyển trong nước và nước ngoài. Trách nhiệm : mang tính chính xác cao, giảm thiểu tối đa chi phí mua hàng, vận chuyển cho Công ty). 5    
9 Quản lý kho và kiểm soát sản phẩm xây dựng
- Lập báo cáo và kiểm soát tồn kho, xuất nhập tồn chính xác (2đ)
- Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, tham gia công tác kiểm kê định kỳ, kiểm tra đối chiếu số liệu nhập xuất của kế tóan (3đ)
5    
10 Thống kê và báo cáo công việc hàng tuần cho cấp trên. 10    
11 Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc (10đ)
- Số liệu cập nhật phải chính xác, đầu đủ, không xảy ra sai sót nhầm lẫn.
- Chứng từ phải hợp lệ, hợp lý, đúng quy định của công ty và nhà nước.
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, tuân thủ đúng quy định về XNK.
- Hồ sơ, chứng từ thuộc phụ trách được lưu trữ bảo quản đầy đủ, sắp xếp khoa học.
- Các báo cáo phải chính xác, đúng mẫu và đúng quy định
10    
12 Kết quả công việc 10    
Bitmap Bitmap Bitmap
III. VĂN HÓA CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 5)
Các trưởng phòng lưu ý: tiêu chí nào hòan thiện mới có điểm
1 Quan hệ cơ bản:
Đối với bản thân. (1 điểm)
Đối với đồng nghiệp (1 điểm)
Quan hệ đặc biệt:
Giữa nhân viên với cấp trưởng phòng nói chung (2 điểm)
Năng động, nhiệt tình, trung thực, cộng tác trong phòng ban (1)
5    
IV. TUÂN THỦ NỘI QUY – TRẬT TỰ CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 15)
1 Tuân thủ các nội quy chung của Công ty 10    
Bảo vệ, Quản lý tài sản của Công ty 5    
TỔNG CỘNG ĐIỂM  
TỔNG KẾT XẾP LỌAI XẾP LỌAI
95 -> 100 ĐIỂM (LOẠI A)  
86  ->  94 ĐIỂM (LỌAI B)
76  ->  85 ĐIỂM (LỌAI C)
66  ->  75 ĐIỂM (LOẠI D)
65 ĐIỂM TRỞ XUỐNG (LOẠI E)
TRƯỞNG PHÒNG                              NHÂN SỰ
P. GIÁM ĐỐC
           
           
8.1 Ñoái vôùi baûn thaân :
·        Chaáp haønh vieäc giöõ veä sinh, ngaên naép taïi khu vöïc laøm vieäc;
·        Baûo veä moâi tröôøng, haïn cheá toái ña vieäc huùt thuoác laù trong Coâng ty;
·        Trung thöïc khi khai trình veà söï vuï baûn thaân;
·        Caån troïng trong phaùt ngoân, khoâng ñöôïc noùi tuïc chöûi theà;
·        Tuaân thuû nghieâm ngaët quy ñònh cuûa töøng boä phaän trong coâng ty.
8.2 Ñoái vôùi ñoàng nghieäp:
·        Noã löïc giuùp ñôõ khi ñoàng nghieäp gaëp khoù khaên trong coâng vieäc;
·        Khoâng ñöôïc töï yù söû duïng phöông tieän, duïng cuï laøm vieäc cuûa ñoàng nghieäp;
·        Khoâng ñöôïc coù nhöõng haønh vi gaây maát ñoaøn keát noäi boä nhö mieät thò hoaëc vu khoáng, beø phaùi , xaùch ñoäng hoaëc pheâ bình ñoàng nghieäp khi hoï vaéng maët.
·        Nhaéc nhôû khuyeân can ñoàng nghieäp khi nhaän thaáy raèng :
+ Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm vaø khoâng tuaân thuû quy ñònh cuûa Coâng ty;
+ Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm Phaùp luaät Vieät Nam.
Ñieàu 9 : Quan heä ñaët bieät
9.1 Giöõa nhaân vieân ñoái vôùi caùc caáp tröôûng phoøng noùi chung :
·        Phaûi coù thaùi ñoä leã pheùp, toân troïng;
·        Khoâng ñöôïc pheâ bình caáp tröôûng phoøng tröôùc söï chöùng kieán cuûa baát kyø ngöôøi thöù ba naøo khaùc;
·        Nghieâm caám bieåu hieän luoàn cuùi, phænh nònh tröôûng phoøng;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc hoái loä tröôûng phoøng döôùi baát kyø hình thöùc naøo, vôùi baát kyø möùc ñoä naøo;
·        Baûo veä uy tín cho caáp tröôûng phoøng laø goùp phaàn baûo veä uy tín cuûa Coâng ty.
9.2 Giöõa tröôûng phoøng ñoái vôùi nhaân vieân thuoäc quyeàn :
·        AÂn caàn, ñoä löôïng nhöng khoâng dung tuùng bao che;
·        Göông maãu trong coâng vieäc, trong vieäc chaáp haønh quy ñònh cuûa Coâng ty;
·        Chæ thò phaûi roõ raøng, ñaày ñuû döõ kieän, phaûi ño löôøng tröôùc möùc ñoä khaû thi, nhaân vieân phaûi thöïc hieän chính xaùc vaø troïn veïn nhöõng noäi dung ñöôïc giao phoù;
·        Nghieâm caám nhaân vieân khoâng chaáp haønh chæ thò cuûa tröôûng phoøng tröïc tieáp. Neáu khoâng ñoàng yù nhaân vieân ñöôïc quyeàn goùp yù nhöng khoâng ñoái khaùng khaùc vôùi chæ thò cuûa tröôûng phoøng. 
·        Khi nhaân vieân goùp yù hôïp leä, tröôûng phoøng phaûi tieáp nhaän treân tinh thaàn caàu tieán;
·        Thöôøng xuyeân nhìn nhaän vaø khuyeán khích, thuùc ñaåy nhaân vieân taïo ra nhieàu saùng kieán, caûi tieán môùi, luoân nhaïy beùn tröôùc moïi tình huoáng. Ñeå kòp thôøi quan taâm ñeà baït, thaêng traät cuûa nhaân vieân;
·        Thöôûng phaït phaân minh theo ñuùng noäi quy Coâng ty, Phaûi giaûi quyeát chaát vaán, khieáu naïi cuûa nhaân vieân kòp thôøi, trieät ñeå vaø roõ raøng;
·        Nghieâm caám haønh xöû thieân leäch, ñoá kî;
·        Haïn cheá toái ña tröôûng phoøng nhôø nhaân vieân laøm vieäc rieâng tö ngoaøi giôø;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc phuû nhaän hoaëc laïm duïng hoaëc maïo nhaän coâng söùc, thaønh quaû cuûa nhaân vieân.
9.3 Giöõa caùc tröôûng phoøng vôùi nhau :
·        Phaûi tuaân theo nhöõng quy ñònh neâu ôû ñieàu khoaûn 9.1 vaø 9.2 cuûa baûn noäi quy naøy;
·        Khoâng ñöôïc chæ thò, phaân coâng vöôït caáp;
·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng coù tö töôûng hoaëc bieåu hieän mang tính cuïc boä;
·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng haønh xöû quaù quyeàn haïn cho pheùp hoaëc thöïc hieän tröôùc, baùo caùo sau;
·        Caùc tröôûng phoøng phaûi phaûi thieát laäp quy ñònh rieâng cho boä phaän maø mình phuï traùch treân nguyeân taéc :
a)     Quy ñònh rieâng cuûa boä phaän phaûi ñöôïc ñeä trình ñeå giaùm ñoác duyeät;
b)     Quy ñònh cuûa moãi boä phaän phaûi phuø hôïp vôùi tính chaát nghieäp vuï;
c)     Quy ñònh cuûa caùc boä phaän chöa ñöôïc giaùm ñoác pheâ duyeät hoaëc traùi vôùi quy ñònh vaø chính saùch cuûa Coâng ty ñeàu baát hôïp leä vaø khoâng coù hieäu löïc.
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái caùc tröôûng phoøng coù nhöõng tuyeân boá voâ caên cöù, nhöõng haønh vi khoâng töông xöùng vôùi cöông vò laõnh ñaïo;

·        Tröôûng phoøng cuûa boä phaän laø ngöôøi chòu traùch nhieäm duy nhaát vaø toaøn dieän ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa boä phaän ñoù tröôùc giaùm ñoác. 

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí