1.8 Học làm CEO - Mô tả công việc xưởng SX

1.8 Học làm CEO - Mô tả công việc xưởng SX

1.8 Học làm CEO - Mô tả công việc xưởng SX
1.8 Học làm CEO - Mô tả công việc xưởng SX

MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

 

Bộ phận

Xưởng sản xuất

Chức danh

Quản đốc phân xưởng

Mã công việc

XSX-QĐ

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc xí nghiệp

 

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Chịu trách nhim trước Giám đốc xí nghip v công tác qun lý, s dng lao động, máy móc thiết b có hiu qa nhất.
 • Chịu trách nhim nhn kế hoch sn xut, t chc điu hành thc hin đạt kế hoch sn xut đảm bo k thut, cht lượng sn phm, năng sut trước Giám đốc nhà máy.
 • Chịu trách nhim thc hin tt các ni qui ca nhà máy, ca công ty v công tác qun lý lao động, qun lý tài sn và qun lý sn xut, v sinh công nghiệp.
 • Chịu trách nhim phi hp vi các đơn v liên quan ca xí nghip, thc hin chế độ báo cáo hàng ngày, tun, tháng.
 • Tổ chc thc hin các chc năng, nhim v ca xưởng theo qui định ca Giám đốc nhà máy, kp thi nhanh chóng đúng qui trình, qui định.
 • y dng các đề án phát trin, phương án hot động theo các lĩnh vc chuyên môn, nghip v ca xưởng.
 • Tổ chc thc hin các kế hoch chuyên môn nghip v, hướng dn kim tra, đề xut các phương án ch đạo, un nn nhng sai lch không phù hợp.
 • Tổng kết đánh giá kết qu hot động theo các lĩnh vc chuyên môn ca xưởng.
 • Tổ chc thc hin vic hướng dn chuyên môn nghip k thut nghip v theo đúng yêu cu ca khách hàng.
 • Phối hp công tác vi các b phn khác trong xí nghip trong quá trình hot động.
 • Hướng dn, giám sát cho CBCNV trc thuc v qui trình sn xut, kế hoch kim soát quá trình, hướng dn truy tìm sn phm thuc h thống ISO 9000.
 1. Tiêu chuẩn:
 • Tốt nghiệp phổ thông trung học.
 • Biết vi tính văn phòng, anh văn giao tiếp.
 • Có kinh nghiệm kỹ thuật về nghành may ,đã làm quản đốc xưởng may hoặc tương đương ít nhất 1 năm.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

 

Bộ phận

Xưởng sản xuất

Chức danh

Tổ trưởng sản xuất

Mã công việc

XSX-TT

Cán bộ quản lý trực tiếp

Quản đốc phân xưởng

 

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Chịu trách nhim trước Qun đốc xưởng v vic nhn và t chc thc hin hoàn thành kế hoch được giao
 • Chịu trách nhim s dng lao động đảm bo: đúng công vic, đủ năng lc ,và công bng để công nhân có mc thu nhp hp lý
 • Quản lý s dng các thiết b được giao.
 • Nhận kim tra đầy đủ s lượng, cht lượng bán thành phm, ph liu và các vt tư khác phc v cho sn xut, chịụ trách giao np đầy đủ kp thi sn phm hàng hóa được giao.
 • Phải chiu trach nhim đến cui cùng sn phm chuyn mình làm ra, giao np đày đủ sn phm theo kế hoch cho bộ phận hoàn thành.
 • o cáo sn lượng nhn bán thành phm, ra chuyn, nhp hoàn thành cho giám đốc xí nghiệp.
 • Trước khi đưa mt mã hàng vào sn xut thì Phòng KTCN, Qun đốc, T trưởng phi nghiên cu k mu đối, qui trình lp ráp, qui cách các đường mu phi được hướng dn trong tiêu chun k thut, bng màu ca Phòng KTCN đưa ra.
 • Phải chun b các thiết b, c phá lp cho tng mã hàng. Bán thành phm nhn v trước khi đưa vào sn xut phi được kim tra đầy đủ, nếu phát hin có sai sót phi báo li cho Qun đốc và các B phn liên quan x lý.
 • Tổ trưởng phi căn c vào kh năng lao động, tay ngh ca công nhân để b trí công vic trên tng công đon da thiết kế chuyn ca Phòng KTCN.
 • Kiểm tra sn phm đầu tiên so vi áo mu và tiêu chun k thuật.
 • Phổ biến nhim v ca tng người và yêu cu k thut ca tng công đon mà công nhân chu trách nhim. Thường xuyên kim tra nht là các công đon mi khó.
 • Điu phi bán thành phm t B phn này sang B phn khác và thường xuyên theo dõi tiến độ ca tng công đon để kp thi điu chnh li nhng B phn b ùn tc hoc hết vic làm.
 • ng k thut hướng dn và gii quyết các s c phát sinh trong quá trình sn xut như ráp ln c vóc, lm ht, khác màu…
 • Đôn đốc nhân viên KCS kim tra tng công đon khi hàng mi lên và kim tra 100% v k thut cũng như các ph liu như nhãn chính, nhãn thành phn, v sinh công nghiệp.
 • Tổ trưởng phi trc tiếp đôn đốc kim tra giám sát quá trình sn xut và chu trách nhim trước Qun đốc xưởng.
 1. Tiêu chuẩn:
 • Có bằng 12/12
 • Có kinh nghiệm làm tổ trưởng may ít nhất 1 năm, có khả năng sử dụng các loại máy may, khả năng xử lý các tình huống kỹ thuật.

.......TẢI THÊM ĐỂ XEM THÊM

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí